Tiedustelu on tärkeää saada sääntelyn piiriin

19.04.2017

Toimintakykyinen sotilas- ja siviilitiedustelu edistävät Suomen turvallisuuspoliittisten intressien toteutumista nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Elinkeinoelämä pitää tärkeänä, että tiedustelua koskeva lainsäädäntö on kokonaisuus, jossa viranomaisten toimivaltuudet, niiden käytön valvonta, yksilöiden perusoikeudet ja elinkeinopoliittiset kysymykset ovat tasapainossa.

Elinkeinoelämä on ollut tiiviisti mukana sotilas- ja siviilitiedustelulainsäädännön valmistelussa. Työryhmien valmistelutyötä on tukenut myös elinkeinoelämän oma seurantaryhmä. Elinkeinoelämä on korostanut valmistelutyössä hyvää yrityssalaisuuden suojaa, viranomaisten ja elinkeinoelämän yhteistyötä turvallisuusuhkien torjunnassa sekä nopeasti kehittyvän teknologian roolia.

Suomalaisilla viranomaisilla tulee olla selkeä valtuutus käyttää tarpeellisia ja oikeasuhtaisia keinoja digitaalisessa ympäristössä. On myös tärkeää varmistaa, etteivät uudistuvat toimivaltuudet aiheuta elinkeinoelämälle kustannuksia tai heikennä yritysten kilpailukykyä ja toimintamahdollisuuksia.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK pitää tärkeänä, että tiedustelu saadaan Suomessa sääntelyn piiriin ja elinkeinopoliittiset kysymykset huomioidaan tarkasti, sillä kansainvälisessä kilpailussa investoinnit hakeutuvat vakaaseen ja ennustettavaan ympäristöön. Tiedustelutoiminnasta ja sen suhteesta muihin yhteiskunnan toimintoihin on siksi tarpeen säätää selkeästi lailla, jonka toimivuutta on myös tarpeen seurata ja arvioida säännöllisesti.

− Perehdymme nyt mietintöjen sisältöön huolellisesti yhdessä jäsenliittojen ja yritysten edustajien kanssa. Esitysten tarkempiin yksityiskohtiin otamme kantaa aikanaan lausunnossamme, toteaa lakityöryhmissä elinkeinoelämää edustanut johtava asiantuntija Mika Susi EK:sta.

Elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä koskevia kysymyksiä on käsitelty runsaasti lainsäädännön valmistelun aikana. Turvallisuusuhkien tunnistamisessa ja torjunnassa yhteistyö julkisen ja yksityisen sektorin välillä on yhä merkittävämmässä roolissa. Erityisesti digitaalisia tuotteita ja palveluita tuottavien tai niitä hyödyntävien yritysten kannalta on tärkeää, että niiden toimintaa koskeva lainsäädäntö on selkeää, tarkkarajaista ja ennustettavaa, eikä horjuta kansalaisten tai yritysten luottamusta digitaaliseen ympäristöön.