Tunnin junat tarvitaan työvoiman liikkumisen lisäksi päästötavoitteeseen pääsemiseksi

Helsingin, Tampereen ja Turun kaupunkiseudut ovat yhdistettävissä yhdeksi työmarkkina-alueeksi ”tunnin raideyhteyksillä”, todetaan Raideliikenne mahdollistaa -selvityksessä.

Turun ja Tampereen lyhyt etäisyys pääkaupunkiseudusta tarjoaa Suomelle ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää Etelä-Suomen kasvukolmiosta kansainvälisesti kiinnostava työmarkkina-alue, joka houkuttelee yrityksiä investoimaan.

Myös kaupungistumisen ja työmarkkinoiden laajentumisen myötä kasvukeskusten välinen asiointi- ja liikkumistarve edelleen lisääntyy. Viimeisen 20 vuoden aikana työmatkojen pituus on 1,5–kertaistunut.

– Olen pitkälti samaa mieltä tänään julkistetun selvityksen johtopäätöksistä. Nopeita raideyhteyksiä tarvitaan Suomessa työssäkäyntialueiden laajentamiseksi, talouskasvun edistämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Raideliikenteeseen tulee panostaa ja sitä on tarkasteltavana osana liikennejärjestelmää, joka ulottuu myös Suomen rajojen ulkopuolelle. Rahoituksen tilanne on kuitenkin tiukka, ratahankkeille pitää etsiä uusia rahoitusmuotoja, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Selvityksessä arvioidaan, että panostukset kasvukolmion raideliikennehankkeisiin kaupunkien välillä ja kaupunkiseuduilla ovat olennaisen tärkeitä tavoiteltaessa hiilineutraalia liikennettä vuoteen 2045 mennessä. Tämä on yksi keskeisiä edellytyksiä EU:n ja Pariisin sopimuksen mukaisten päästötavoitteiden saavuttamisessa.

Selvityksessä muistutetaan, että toimiva raideliikenne houkuttelee ihmisiä ja yrityksiä raideliikenteen vaikutusalueelle, mikä muuttaa ihmisten kulkutapoja ilmastonäkökulmasta kestävämmiksi.

Raideliikenne mahdollistaa -selvityksen taustatahot ovatkin päätyneet suosittelemaan Suomen hallitukselle, että se edistäisi nopeiden junayhteyksien suunnittelua ja toteuttamista yhteysväleillä sekä toteuttaa näiden yhteyksien vaatimat lisäkapasiteetti-investoinnit pääkaupunkiseudulla. Nämä kokonaisuudet tulisi sisällyttää valmisteilla olevaan 12-vuotiseen valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan.

Selvityksessä korostetaan myös kaupunkiseutujen sisäisten raideyhteyksien kehittämisen tarvetta. Raidehankkeiden toteutumisen edellytyksiä tuetaan valtion ja kaupunkiseutujen välisissä MAL-sopimuksissa (maankäyttö, asuminen, liikenne), jotka tulisi kytkeä uuteen valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan.

Tutustu Raideliikenne mahdollistaa -selvityksen raporttiin.

Raideliikenne mahdollistaa -selvitykseen osallistuivat Elinkeinoelämän Keskusliitto EK, Rakennusliitto, Rakennusteollisuus RT, Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK, Suunnittelijoiden ja konsulttitoimistojen liitto SKOL sekä Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun ja Tampereen kaupungit. Selvityksen on laatinut konsulttiyhtiö Ramboll.