Ajankohtaista yrityksille IPR-asioista

15.12.2015

Työ- ja elinkeinoministeriö on julkistanut selvityksen aineettoman arvonluonnin tehostamiseksi Suomessa. Tekes puolestaan tarjoaa rahoitusta pk-yrityksille innovaatiokyvyn parantamiseen. Vuoden 2017 alusta astuu vihdoin voimaan eurooppalaisen patenttijärjestelmän uudistus.

Aineeton arvo on uusi menestystekijä yrityksille

Työ- ja elinkeinoministeriö on julkistanut Aineeton arvo – talouden uusi menestystekijä -nimisen selvityksen, joka on osa kansallista aineettoman arvonluonnin toimenpideohjelman täytäntöönpanoa. Sen keskeinen viesti on, että aineeton arvo on taloudelle yhtä tärkeää kuin aineellinen ja se pitää tunnistaa päätöksenteossa nykyistä selkeämmin.

Aineetonta arvoa luodaan aineettoman pääoman avulla, jota on muun muassa osaaminen, asiakasymmärrys, brändien arvo, IPR-salkku jne.

Aineetonta arvonluontia ja sen muuttamista kaupallisesti hyödynnettäviksi tuotteiksi ja palveluiksi on välttämätöntä kehittää, jotta Suomi ja innovaatioalamme menestyisivät. Esimerkiksi rahoituskanavat ja sääntely-ympäristö pitäisi saada sellaisiksi, että Suomessa kyettäisiin investoimaan aineettoman omaisuuden luomiseen, suojaamiseen ja hallintaan yhdenvertaisesti kilpailijamaiden kanssa. EK pitää asiaa esillä edunvalvonnassaan.

Lue lisää TEMin toimenpideohjelmasta (pdf) ja aineettomasta arvosta (pdf)

Tekes rahoittamaan pk-yritysten innovointikyvyn parantamista

Hyvä esimerkki yritysten aineettoman arvonluonnin tukemisesta on Tekesin hanke pk-yritysten innovaatiokyvykkyyden rahoittamiseksi. Hanke starttaa vuoden 2017 alusta.

Tavoitteena on edistää yritysten kykyä synnyttää innovaatioita ja saada niitä kaupallistetuiksi luomalla yrityksiin hyviä käytäntöjä ja kehittämällä osaamista. Suomi on innovaatiokyvykkyydessä tällä hetkellä vain EU:n keskitasoa.

Tekes myöntää rahoituksen avustuksena ja sitä voi saada maksimissaan 50 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. Hankkeen vähimmäiskustannusten tulee olla 30 000 euroa.

Kohderyhmänä ovat erityisesti kansainvälisille markkinoille ja kasvuun pyrkivät pk-yritykset sekä start upit, joilla on potentiaalia innovaatioihin mutta joiden osaamisessa ja/tai valmiuksissa on kehitettävää.

Avusta voi saada mm. aineettoman arvonluonnin neuvonta- ja tukipalveluihin sekä aineettoman omaisuuden hankintaan, suojaamiseen ja puolustamiseen.

Tekes julkaisee hankkeesta tarkempia tietoja lähiaikoina verkkosivuillaan. Kysy lisää Tekesin lakimieheltä Maija Lönnqvistiltä, maija.lonnqvist(at)tekes.fi

Eurooppalaisen patenttijärjestelmän uudistus voimaan 2017 alusta

Patentointi on yrityksille yksi tärkeä innovaatioiden kaupallistamisen väline. Eurooppalaista patenttien suojaus- ja tuomioistuinjärjestelmää on uudistettu vuosikymmeniä ja uudistus on vihdoin tulossa voimaan vuoden 2017 alusta.

Uudistuksessa on kaksi osaa. Ensimmäinen mahdollistaa patenttisuojan saamisen voimaan kerralla kaikissa niissä EU-maissa, jotka ovat mukana uudistuksessa eli vähintään 13 maassa. Nykyjärjestelmä edellyttää, että Euroopan patenttiviraston (EPO) myönnettyä eurooppapatentin se täytyy saattaa vielä erikseen voimaan jokaisessa jäsenmaassa ollakseen pätevä.

Uudistuksen toinen osa tarkoittaa keskitetyn patenttituomioistuimen perustamista käsittelemään kaikkia eurooppapatentteja (sekä perinteisiä että uudistuksen myötä syntyviä yhtenäispatentteja) koskevia riitoja. Ne tullaan keskitetysti käsittelemään tässä yhdistetyssä tuomioistuimessa eikä enää kansallisissa tuomioistuimissa, kuten vielä tällä hetkellä.

Yhdistetyn patenttituomioistuimen keskusjaosto jakaantuu Pariisin, Münchenin ja Lontoon kesken, mutta myös Suomi perustaa oman ensimmäisen oikeusasteen paikallisjaoston Markkinaoikeuden yhteyteen.

Suomi on päättänyt mennä mukaan uudistukseen. Asiaa koskeva hallituksen esitys (HE 45/2015 vp) yhdistettyä patenttituomioistuinta koskevan sopimuksen täytäntöönpanosta kansallisesti hyväksyttiin eduskunnassa joulukuun alussa.

Suomi käynnistää nyt osaltaan uudistuksen edellyttämät voimaansaattamistoimet, kuten lainsäädäntövalmistelun paikallisjaoston perustamiseksi Suomeen sekä patenttiuudistuksesta tiedottamisen laajasti sidosryhmille.

Myös EK järjestää yrityksille kaksiosaisen infotilaisuuden uudistuksen sisällöstä sekä monista muutoksista, joita uudistus aiheuttaa.

Ensimmäinen osa pidetään ti 19.1 klo 9–11 Patentti- ja rekisterihallituksen auditoriossa (Olavinkatu 1, Helsinki) ja toinen ti 8.3. klo 15–17 EK:n neuvottelukeskuksessa (Eteläranta 10, Helsinki).

EK lähettää koulutuksista kutsun ja ohjelman jäsenyrityksille tammikuun alussa.