Ehdotus uudeksi ympäristönsuojelulaiksi lausunnoille – ympäristöluvituksen ennakoitavuus saattaa heiketä entisestään

20.11.2012

Ehdotus uudeksi ympäristönsuojelulaiksi on lähtenyt lausunnolle. Lausuntojen määräaika on 7.1.2013. Uudistukselle on ollut leimaa-antavaa kova kiire. Vaativan teollisuuspäästödirektiivin täytäntöönpanon ohella uudistuksen ensimmäiseen vaiheeseen on sisällytetty hallitusohjelman mukaisia kansallisia tavoitteita.

Lain soveltamisala sekä keskeiset periaatteet ja velvollisuudet säilyisivät suurelta osin ennallaan.

Teollisuuspäästödirektiivin täytäntöönpanosta seuraa joitakin tarkistuksia laitosluetteloihin, jotka ovat lain liitteinä. Vastaisuudessa lupavelvolliset jakautuisivat teollisuuspäästödirektiivin soveltamisalaan kuuluviin suuriin laitoksiin, kansallisesti lupavelvollisiin sekä rekisteröitäviin toimintoihin.

EK on ollut mukana lain valmistelussa. EK ei jaa ympäristöministeriön näkemystä uudistuksella saavutettavasta ympäristölupaprosessin selkeytymisestä ja ennakoitavuudesta.

EK:n näkemyksen mukaan ehdotuksen mukaisena toteutuessaan ympäristöluvituksen ennakoitavuus heikkenisi ja lupaprosessi hidastuisi entisestään. Toiminnoille, joihin sovelletaan uutta ns. luonnonarvopykälää, sijoituspaikka ja siten ympäristölupa voitaisiin evätä yksittäisen ympäristölupaviranomaisen arvioinnin perusteella. Lisäksi ympäristölupaviranomainen voisi antaa luvassa määräyksiä energian ja materiaalien käytön tehokkuudesta ja tehokkuuden parantamisesta.

EK on jättänyt eriävän mielipiteensä kolmen projektiryhmän luovutuskirjeeseen. Eriävät mielipiteet on toimitettu luonnonarvoista sekä energian ja materiaalien käytön tehokkuuden sääntelystä.

EK ei ole myöskään kannattanut valvonnan maksullisuutta, vaikka pitääkin viranomaisten tavoin tärkeänä valvontaresurssien turvaamista. Maksutulojen kohdentaminen valvontaan on epävarmaa, joten yritykset voivat saada uuden veroluonteisen maksun ilman takeita valvonnan laadun tai määrän paranemisesta. Projektiryhmissä esitetyt eriävät mielipiteet on liitetty lausunnolle lähteneeseen kokonaisuuteen.

Lue lisää ympäristönsuojelulain uudistamisesta ympäristöministeriön nettisivuilta