EU:n kestävän rahoituksen luokittelua ympäristökriteereihin

24.11.2023

Yritysten taksonomiaraportointi eli kestävyysluokittelu on täydentynyt. Uudet kriteerit tulevat voimaan 11. joulukuuta ja niitä sovelletaan 1. tammikuuta 2024 alkaen. Uudet kriteerit koskevat vesi- ja merivarojen suojelua, kiertotaloutta, pilaantumisen ehkäisyä ja luonnon monimuotoisuutta. Eniten kriteereitä säädöksessä on kiertotaloudelle.

Yli 500 työntekijää työllistävät listayhtiöt ovat jo pari vuotta soveltaneet EU:n kestävän rahoituksen taksonomiaa. Nämä yritykset ovat raportoineet osana normaalia sijoittajaviestintäänsä liiketoimintansa taksonomianmukaisuudesta eli siitä, miten ja miltä osin yrityksen taloudelliset toiminnot ovat taksonomian ilmastokriteerien mukaisia. Raportointivelvollisuus on koskenut tähän saakka ilmastonmuutokseen sopeutumista ja mitigaatiota eli haitallisten vaikutusten lieventämistä.

Taksonomian uusi ympäristöä koskeva delegoitu asetus (Environmental Delegated Act) on juuri julkaistu EU:n virallisessa lehdessä. Mukana ovat myös ilmastokriteereihin tehdyt ensimmäiset päivitykset.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Komission johtamaan kestävän rahoituksen asiantuntijatyöryhmään (SF Platform) jäi vielä ympäristökriteerejä jatkovalmisteluun. Komissio antanee niistä aikanaan esitykset. Eräs keskustelunalainen seikka liittyy esim. kaivostoiminnan sisällyttämiseen taksonomiaan litiumin, kuparin, koboltin ja nikkelin osalta.

Lisäksi em. työryhmä työstää raporttejaan liittyen datan käytettävyyteen ja pääomavirtojen allokaation seuraamiseen. Lisätietoja näistä voitaneen odotella vuodenvaihteen molemmin puolin.

Komissio on ottanut myös käyttöön uudenlaisen sidosryhmien konsultoimiseen tarkoitetun palautteenantomekanismin (”Taxonomy Stakeholder Request Mechanism”).

Muutoin kestävän rahoituksen saralla mm. seuraavaa ajankohtaista:

– Neuvottelut komission ESG-luokitustoimintaa koskevasta asetusehdotuksesta jatkuvat parhaillaan EU:n lainsäädäntökoneistossa

– EU vihreitä joukkovelkakirjalainoja eli green bond -standardin virallista julkaisua odotetaan tapahtuvaksi lähiaikoina

– Komissio konsultoi finanssialan tiedonantoasetus SFDR:sta ja taksonomian toiminnoista, deadline on 15.12.

Puolustusteollisuuden asema keskusteluttaa

Lisäksi laajempaa keskustelua käydään siitä, pitäisikö puolustusteollisuuden taloudellisia toimintoja sisällyttää taksonomiaan. EK pitää erittäin tärkeänä, että puolustusteollisuuden rahoitusolot olisivat mahdollisimman pitkälti sellaisessa kunnossa, jotta tarvittavat investoinnit kyettäisiin tekemään viipymättä. Kysymys on laajempi kuin vain taksonomiaan liittyvä, sillä puolustusteollisuuden rahoitusoloja voidaan pyrkiä parantamaan muillakin ESG-osa-alueilla tai esim. muuttamalla lainsäädännöllä Euroopan Investointipankki EIB:n sääntelyä. Taksonomiasta ei saa muodostua pullonkaulaa puolustusteollisuuden rahoitukselle.

Uuden komission agenda & EK:n kannat

Kesällä 2024 pidettävien eurovaalien jälkeisen uuden EU-komisison agendaan liittyen pohdinnoissa ovat yleisesti ottaen kestävän rahoituksen jatko sekä mm. sosiaalisen ja ns. ruskean taksonomian kohtalo. EK kannattaa keskittymistä taksonomian käytettävyyden parantamiseen ja raportoinnin hallittavuuden lisäämiseen etenkin pk-yritysten näkökulmasta. Sosiaaliseen ja ruskeaan taksonomiaan EK suhtautuu hyvin varauksellisesti.

Lisätietoja: