Julkisen sektorin elinkeinotoiminnalle ehdotetaan viranomaisvalvontaa

20.03.2013

Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut ehdotuksen kilpailulain muuttamiseksi kilpailuneutraliteettivalvonnan tehostamiseksi. Ehdotus on osa hallituksen keväällä 2012 käynnistämää terveen kilpailun edistämisohjelmaa.

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV) annettaisiin vastaisuudessa mahdollisuus puuttua tilanteeseen, jossa julkisen sektorin elinkeinotoiminta vääristää tai on omiaan vääristämään kilpailua joko menettelyn tai rakenteen vuoksi. Puuttumiskeinoina olisivat kilpailua vääristävän toiminnan kieltäminen tai vaihtoehtoisesti velvoitteet muuttaa menettelyä taikka rakenteita niin, että kilpailuneutraliteettiongelma poistuu.

Lakimuutos saatava voimaan ripeästi

EK toivottaa lakiehdotuksen lämpimästi tervetulleeksi ja kiirehtii sen voimaantuloa. Julkisen sektorin toimijat, etenkin kuntapuolelta, ovat viime vuosina yhä enenevässä määrin tulleet samoille kilpailluille markkinoille yksityisten toimijoiden kanssa. Siitä on aiheutunut vakaviakin kilpailuneutraliteettiongelmia yksityisen ja julkisen elinkeinotoiminnan välillä. Julkinen elinkeinotoiminta hyötyy suoraan lainsäädännön perusteella esimerkiksi yksityistä kilpailijaansa edullisemmasta verokohtelusta ja konkurssisuojasta. Tyypillistä on lisäksi, että julkinen toimija saa yksityistä edullisempaa rahoitusta, pääsee helpommin toiminnassa tarvittavaan infrastruktuuriin, saa tietoja joita yksityinen ei voi saada ja hyödyntää edullisia julkisen omistajan järjestämiä tukipalveluja. Yhteistä näille kaikille epäreiluille kilpailueduille on, että ne kustannetaan julkisilla varoilla. Suoraan lainsäädännöstä johtuviin kilpailuneutraliteettiongelmiin KKV ei voisi puuttua, olkoonkin että sillä olisi aloiteoikeus kilpailua vääristävän sääntelyn muuttamiseksi. KKV:n soisi käyttävän oikeuttaan aktiivisesti, sillä merkittävä osa julkisen elinkeinotoiminnan kilpailueduista tulee suoraan laista.

Sääntelyn tarkoitusta romuttavista rajoituksista luovuttava

EK:n mielestä on yhteiskunnallisesti tärkeää, että KKV saa sille aiotun toimivallan puuttua niihin haitallisiin tilanteisiin, joissa markkinoilla kilpaillaan etevämmyyden sijaan julkisen tuen turvin. Muuten erinomaiseen lakiehdotukseen on eksynyt muutama sellainen KKV:n toimivallan tarpeeton rajaus, joilla pahimmillaan vesitetään koko sääntelyn tavoitteita. KKV ei voisi ehdotuksen mukaan määrätä toimintaa lopetettavaksi, jos tehtävän suorittaminen on laissa säädetty kyseisen yksikön tehtäväksi, tai mikäli toiminta kuuluu kunnan erityiseen tai yleiseen toimialaan. Viime mainittu rajaus on kovin erikoinen, sillä kunnan yleiseen toimialaan kuuluvat erittäin laajasti kaukana kunnan ydintoiminnasta olevat palvelut, jotka kunta on vapaaehtoisesti ottanut hoidettavakseen. Tällainen toiminta tulisi voida määrätä lopetettavaksi, mikäli sillä vääristetään kilpailua. Epätarkoituksenmukainen on myös ehdotus siitä, että KKV ei puuttuisi menettelyyn, joka on linjassa EU:n valtiontukisääntelyn kanssa. Nyt ollaan tekemässä sääntelyä kansallisen eikä EU:n kilpailuneutraliteetin turvaamiseksi. EU:n valtiontukiseulan läpi pääsee suuriakin tukitoimia, joilla ei välttämättä ole rajat ylittävää vaikutusta mutta jotka voivat vääristää kilpailua kotimaassa vakavasti. Lue lisää:

Lisätietoja: Asiantuntija Jukka Lehtonen, puh. 09 4202 3287, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ek.fi