Kaikkien II-veroluokan sähköä käyttävien yritysten tulee rekisteröityä

04.04.2017

Verohallinnolta saadun tiedon mukaan kaikkien II-veroluokan sähköä käyttävien teollisuusyritysten tulee rekisteröityä Valmisteverotuksen valtiontukien julkaisu- ja seurantajärjestelmään ja ilmoittaa tarvittavat tiedot tukiviranomaiselle. Näin siksi, koska Verohallinnolla ei ole automaattisesti EU:n ryhmäpoikkeusasetuksen edellyttämiä tietoja saatavilla tukea saavista yrityksistä.

Rekisteröityminen Verohallinnon sähköiseen tuensaajarekisteriin on mahdollista tehdä osoitteessa:
https://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Valmisteverotus/Valtiontukien_avoimuusvelvoite

Tunnistautuminen tuensaajarekisteriin vaatii KATSO-tunnisteen, ja joko roolin ”Tulli valmisteverotus” tai ”Vero valmisteverotus”. Jos tunnistetta ei ole, rekisteröityminen on mahdollista tehdä myös lomakkeella 1493 (ilmoitus – valtiontuen saaja).

Taustaa

EU:n komission ryhmäpoikkeusasetuksen (651/2014) mukaisten valtiontukien avoimuusvelvoitetta on sovellettu 1.7.2016 alkaen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että valtiontukea myöntävän tahon on julkaistava kaikista 1.7.2016 alkaen myönnetyistä yksittäisistä yli 500 000 euron valtiontuista määrätyt tiedot Komission ylläpitämällä valtiontukiverkkosivustolla. Tiedot näistä tuista julkaistaan komission ylläpitämällä avoimuusverkkosivulla jäsenvaltiokohtaisesti. Avoimuusvelvoitteen noudattaminen on yksi tuen hyväksyttävyyden edellytyksistä.

Suomessa energiaverotukseen liittyvissä tuissa ryhmäpoikkeusasetusta sovelletaan teollisuuden ja konesalien alennettuun sähköveroon, yhdistetyn tuotannon hiilidioksidiveron alennukseen ja energiaintensiivisen teollisuuden veronpalautukseen.

Avoimuusvelvoitteen ulkopuolelle jäävät Verohallinnon myöntämät vähämerkitykselliset valtiontuet.

Sähköverkonhaltijoiden ja sähköntuottajien tiedonantovelvollisuus

Lisäksi sähköverkonhaltijaa ja sähköntuottajaa koskee tiedonantovelvollisuus sähköveroluokan II mukaisista sähkön luovutuksista.

Näin ollen sähköverkkoyhtiöiden, sähköntuottajien ja muiden sähköverovelvollisten tulee kerran vuodessa toimittaa Verohallinnolle tiedot kaikista niistä yrityksistä, joille ne ovat toimittaneet II-veroluokan sähköä sekä jos ne ovat itse omassa teollisessa toiminnassaan käyttäneet II-veroluokan sähköä.

Tukea saavista yhtiöistä ilmoitettavat tiedot ovat:
– yrityksen nimi,
– Y-tunnus ja
– kilowattitunnit.

Tiedot tulee toimittaa kalenterivuosittain tammikuun loppuun mennessä. Tiedot ensimmäiseltä raportointikaudelta 1.7.2016 – 31.12.2016 tulee toimittaa poikkeuksellisesti 15.5.2017 mennessä.

Tiedot ladataan valmisteverotuksen tuensaajarekisteriin excel-taulukosta muodostettuna CSV-tiedostona. Latausohje löytyy valmisteverotuksen tuensaajarekisterin yhteydestä.

Lisää yksityiskohtaista tietoa on saatavilla Verohallinnon julkaisemasta ohjeesta ”Valtiontukien avoimuusvelvoite”.