Kim Mattsson selvittämään julkisen ja yksityisen sektorin huoltovarmuusyhteistyön tilaa ja kehittämistarpeita

28.02.2024

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Huoltovarmuuskeskus (HVK) ovat kutsuneet kenraalimajuri (res) Kim Mattssonin huoltovarmuusyhteistyön selvityshenkilöksi. Hänen tehtävänään on arvioida HVK:n toteuttaman julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyömallin merkitys suomalaisessa huoltovarmuusjärjestelmässä ja sen nykytila muuttuneessa toimintaympäristössä. Mattson toimii tällä hetkellä EK:n turvallisuuspoliittisena neuvonantajana.

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön arvioinnin lisäksi selvitysmiehen tulee arvioida yhteistyömallin keskeiset haasteet ja tehtävä tarvittavat säännösmuutos- ja muut ehdotukset sen kehittämiseksi. Selvityksessä on otettava huomioon HVK:n vuonna 2023 käynnistämä ja parhaillaan vireillä oleva verkostoyhteistyön kehittämistyö.

Elinkeinoelämän keskusliiton turvallisuuspoliittisena neuvonantajana toimivan Kim Mattssonin on toimitettava selvityksensä työ- ja elinkeinoministeriölle ja HVK:lle 31.5.2024 mennessä.

Suomalaisen huoltovarmuusjärjestelmän keskisimpiä vahvuuksia on HVK:n toteuttama julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tiivis ja pitkäjänteinen yhteistyö, jonka toimivuus erityisesti nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä on kyettävä varmistamaan. Jatkossa yhteistyötä on kyettävä kehittämään entistä tiiviimpään tilannekuva- ja suunnitteluyhteistyöhön sekä tehokkaaseen yhteistoimintaan myös vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Lisäksi on kyettävä kehittämään yhteisiä vara- ja korjauskyvykkyyksiä.

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaan hallitus toteuttaa kuluvalla vaalikaudella huoltovarmuuslainsäädännön kokonaistarkastelun sääntelyn ajantasaistamiseksi. Sitä ehdotettiin myös ensimmäisessä parlamentaarisesti valmistellussa huoltovarmuusselonteossa, jonka eduskunta hyväksyi muutoksitta maaliskuussa 2023.

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti tammikuussa poikkihallinnollisen työryhmän valmistelemaan huoltovarmuuslainsäädännön uudistamista. Sen tehtävänä on valmistella huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain (1390/1992) sekä Huoltovarmuuskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (488/2008) uudistamista. Työryhmän työ jakautuu kevään 2024 aikana tehtävään esivalmisteluun, ja sen jälkeen tehtävään lakityöryhmän työskentelyyn. Lakityöryhmän toimikausi on 15.1.2024 – 31.12.2025.

Huoltovarmuuskeskus on käynnistänyt vuonna 2023 verkostoyhteistyön kehittämisohjelman, jonka tavoitteena on parantaa huoltovarmuutta turvaavan verkoston kykyä vastata nopeasti muuttuneeseen turvallisuustilanteeseen. Ohjelmassa selkeytetään muun muassa huoltovarmuusorganisaation sektori-, pooli- ja toimikuntamallin ohjausta, toimintatapoja ja johtamiskäytäntöjä sekä arvioidaan huoltovarmuusorganisaation rakenne ja resursointi vastaamaan tulevaisuuden huoltovarmuustarpeita.

Selvityshenkilön on arvioitava edellä selostetun lainsäädäntöhankkeen esivalmisteluvaiheen sekä Huoltovarmuuskeskuksen verkostoyhteistyön kehittämishankkeen työn tueksi tarvittavat säännösmuutos- ja muut kehittämistarpeet Huoltovarmuuskeskuksen julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyömallissa.

Selvitykselle on laadittava työsuunnitelma, ja työn aikana kuullaan keskeisiä sidosryhmiä. Selvitystyötä ohjaavat osastopäällikkö Jan Hjelt työ- ja elinkeinoministeriöstä ja Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Janne Känkänen sekä Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja Tero Kiviniemi (Destia Oy).

Tiedote on julkaistu alunperin 28.2.2023 valtioneuvoston nettisivuilla.