Komissio antoi yrityksille ohjeistusta taksonomiaraportoinnissa

21.12.2021

EU:n komissio julkaisi eilen kauan odotettua ohjeistusta yrityksille siitä, miten niiden tulisi raportoida sijoittajilleen taksonomian mukaisesti tammikuusta 2022 lähtien. EK pitää ei-sitovia ohjeita tervetulleena lisänä, mutta katsoo, että epäselviä tulkintakysymyksiä jäänee. EK oli mukana vaatimassa lisäohjeistusta komissiosta. Komission ohjeistusta on odotettavissa lisää myöhemmin ensi vuoden puolella.

Taksonomia-asetuksen mukaan PIE-yhteisön (yleisen edun kannalta merkittävät yhteisöt eli esim. pörssiyhtiöt) on sisällytettävä muita kuin taloudellisia tietoja koskevaan selvitykseensä tai muita kuin taloudellisia tietoja koskevaan konsolidoituun selvitykseensä tiedot siitä, miten ja missä määrin yrityksen toiminnat liittyvät taksonomia-asetuksen nojalla ympäristön kannalta kestävinä pidettäviin taloudellisiin toimintoihin.

Tämä asettaa siis ylätason periaatteen yritysten taksonomiaraportoinnille. Seuraavaksi yrityksen, joka kuuluu edellä mainittuun soveltamisalaan, tulisi siis perehtyä siihen, mitä taksonomian ilmastokriteerit tarkoittavat kyseisen yhtiön liiketoiminnan kannalta ja että mitä raportoinnin delegoitu asetus edellyttää raportoitavan sijoittajille ja miten.

Ilmastokriteereitä koskeva delegoitu asetus tuli hyväksytyksi jäsenmaiden toimesta neuvostossa joulukuussa Suomen ja 12 muun jäsenmaan vastustuksesta huolimatta. Näin taksonomian mukainen raportointivelvollisuus soveltuu 1.1.2022 alkaen. Komissio on myös julkistanut yritysten raportointia koskevan delegoidun asetuksen virallisesti. Eilen annettu ohjeistus koskee siis tätä.

Kriteereitä tulossa lisää

Taksonomiakriteereitä on kuitenkin tulossa vielä lisää ensi vuonna. Taksonomian ympäristökriteerit liittyvät biodiversiteettiin, saastumisen ehkäisemiseen, meriin, pohjavesiin ja kiertotalouden edistämiseen. Kestävän rahoituksen työryhmä (Platform) työstää näitä ehdotuksia.

Komission odotetaan alkuvuonna antavan ehdotuksensa näihin liittyviksi kriteereiksi. Esitys tulee olemaan delegoitu asetus, jonka siis jäsenmaat ja Euroopan parlamentti voivat vain hyväksyä tai hylätä (ei muutosoikeutta).