Komissio esittää uusia sääntöjä verkkoalustoille läpinäkyvyyden lisäämiseksi

28.08.2018

Komissio julkaisi keväällä uuden asetusehdotuksen, jonka tavoitteena on lisätä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä verkkoalustojen ja muiden yritysten välisiin sopimussuhteisiin. Samalla asetusehdotus puuttuu mahdollisiin haitallisiin kauppatapoihin.

Ehdotuksen taustalla on verkkoalustojen kasvanut rooli digitaalitaloudessa. Alustat luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja ovat yrityksille merkittävä markkinoille pääsyn kanava. Komissio katsoo, että pienet ja keskisuuret yritykset ovat yhä riippuvaisempia verkkoalustojen palveluista kilpaillessaan kuluttajista. Komissio haluaa puuttua riippuvuussuhteesta mahdollisesti aiheutuviin vahingollisiin kauppatapoihin, kuten syrjiviin tai yksipuolisesti saneltuihin ehtoihin.

Asetusehdotuksella pyritään parantamaan digitaalisten sisämarkkinoiden toimintaa ja luoda talouskasvua. Ehdotus on osa digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaa.

Ehdotus koskisi verkossa toimivia välityspalvelujen tarjoajia ja hakukoneita. Välityspalvelujen tarjoajiin kuuluvat verkkokaupan markkinapaikat (kuten tori.fi, Amazon market place, Uber), verkossa toimivat sovellusohjelmistojen kaupat (Google Play ja Apple AppStore) ja osin verkossa oleva sosiaalinen media. Asetus soveltuisi välityspalvelun ja EU:n alueella sijoittautuneen yrityskäyttäjän väliseen sopimussuhteeseen silloin, kun tuotteita ja palveluita tarjotaan EU:n alueen kuluttajille.

Sen sijaan yrityskäyttäjien väliset ei-kaupalliset toimijat (esim. Twitter) tai vertaiskäyttöön tarkoitetut toimijat (WhatsApp) jäisivät asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

Asetusehdotuksen keskeisimpänä sisältönä on tällä hetkellä:

  • Verkkoalustojen sopimusehtojen on oltava selkeitä ja niitä koskevista muutoksista on informoitava vähintään 15 päivää ennen muutosten toteuttamista
  • Mikäli verkkoalusta keskeyttää tai lopettaa mahdollisuuden käydä kauppaa alustan kautta, päätös on perusteltava
  • Sijoituksia (ranking) koskevat keskeiset parametrit on informoitava sopimusehdoissa, samoin pääsy henkilötietoihin ja muuhun dataan
  • Verkkoalustojen on luotava sisäiset järjestelmät valitusten käsittelyä varten ja tehostettava riitojen ratkaisua

EK pitää hyvänä ehdotuksen lähtökohtana olevaa markkinoiden avoimuuden ja läpinäkyvyyden turvaamista. Läpinäkyvyys vahvistaisi markkinoiden toimintaa. Ehdotuksen jatkokäsittelyssä tulee kuitenkin välttää ratkaisuja, joilla kuluttajaoikeudesta tuttuja elementtejä ulotettaisiin yritystenvälisiin suhteisiin. Kuluttajaoikeuden ylikorostuminen toisi markkinoille ja sopimussuhteisiin epävarmuutta selkeyden sijaan.

Lisäksi neuvotteluissa tulee ottaa entistä paremmin huomioon nyt ehdotetun sääntelyn suhde yleissääntelyyn, erityisesti kilpailulainsäädäntöön. On tärkeä arvioida, miten asetusehdotus täydentäisi jo voimassa olevaa EU:n kilpailulainsäädäntöä ja välttää sen kanssa päällekkäistä sääntelyä.

Komission ehdotus on edennyt Euroopan parlamenttiin ja EU:n neuvostoon. Parlamentissa ehdotusta valmistelee sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta, jossa sen käsittely on alkuvaiheessa. EU:n neuvostossa ehdotusta käsittelee kilpailukyky- ja kasvutyöryhmä, joka on kilpailukykyneuvoston valmisteluelin. Kilpailukykyneuvoston tavoitteena on löytää yhteinen näkemys ehdotuksen sisällöstä marraskuuhun 2018 mennessä.