Komissiolta vapaaehtoisia ohjeistuksia yritysten vastuullisuusraportointiin

Komissio on julkistanut vapaaehtoisesti noudatettavan ohjeistuksensa muun kuin taloudellisen tiedon raportointiin. Komission vapaaehtoisella ohjeistuksella on tarkoitus antaa hieman konkreettisempaa näkemystä siihen, miten kirjanpitolaissa säädetty muun kuin taloudellisen tiedon raportti voitaisiin laatia.

Raportin tulee lain mukaan sisältää tietoja mm. ympäristöasioista, sosiaalisista näkökohdista ja työntekijöistä, ihmisoikeuksien kunnioittamisesta sekä korruption ja lahjonnan torjunnasta. Näistä kaikista pitää kuvata sekä toimintaperiaatteet että tulokset, riskit ja tunnusluvut. Lisäksi pitää kuvata yrityksen liiketoimintamallia. Kirjanpitolaki toteaa vielä, että tiedot on annettava siinä laajuudessa kuin se on tarpeen kirjanpitovelvollisen toiminnan vaikutusten ymmärtämiseksi.

Ensimmäisen kerran tämä muun kuin taloudellisen tiedon raportti tulee antaa keväällä 2018, jolloin raportoidaan vuoden 2017 tiedot.

 –On hyvä tietää, että raportin laatiminen perustuu ”noudata tai selitä” -periaatteelle, eli laissa kuvatuista velvoitteista voi poiketa, mikäli yritys selittää syyt poikkeamiselle, muistuttaa yrityslainsäädännön asiantuntija Hannu Ylänen.

Velvoite koskee vain suuria, yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä

Muita kuin taloudellisia asioita koskeva raportointivelvoite koskee lain mukaan vain suuria, yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä, joiden henkilömäärä ylittää  keskimäärin 500 henkeä. Jos yhteisö täyttää nämä kolme kriteeriä, sen tulee laatia raportti.

On helppoa selvittää, kuuluuko yhteisö raportointivelvoitteen piiriin. Ensin on tutkittava, onko kyseessä suuri yhtiö. Siispä kahden seuraavista kolmesta raja-arvosta tulee ylittyä viimeksi päättyneellä ja sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella:

  • liikevaihto 40 miljoonaa euroa
  • tase 20 miljoonaa euroa
  • henkilökuntaa keskimäärin 250

Tämän jälkeen tulee vielä varmistaa, että henkilömäärä ylittää tuon 500 työntekijää. Raportointivelvoite realisoituu vasta siis silloin, kun tilikauden aikana kahden kolmesta edellä mainitusta raja-arvosta ylityttyä vielä tuo yli 500 työntekijän raja-arvo toteutuu.

Ohjeistus on täysin vapaaehtoinen

Yläsen mukaan ohjeistusta lukiessa kannattaa muistaa, että se on täysin vapaaehtoinen.

–Ohjeistusta voi noudattaa tai olla noudattamatta tai noudattaa sitä joiltain osin. Muun kuin taloudellisen tiedon raporttia ei tarvitse siis laatia ohjeistuksen mukaisesti ja ohjeistusta voi käyttää apuna sen verran kuin se tuntuu olevan tarpeen kunkin yhtiön liiketoiminnan laajuus ja luonne arvioiden. Kannattaa pitää mielessä myös, että vapaaehtoinen ohjeistus menee joissain kohdissa pidemmälle, kuin mitä direktiivin perusteella on säädetty kirjanpitolaissa.

Esimerkiksi konfliktimineraaleista ja toimitusketjuista kertominen ovat kirjanpitolain velvoitteita pidemmälle menevää ohjeistusta. Samoin ohjeeseen, jonka mukaisesti raportti voisi olla tulevaisuuteen katsova ”forward looking”, kannattaa suhtautua maltillisesti. Muun kuin taloudellisen tiedon raportin lähtökohta laissa on, että se sisältää tietoa kuluneesta tilikaudesta, ei ennustetta tulevaisuuden kehityksestä.

Ylänen kehottaakin lukemaan ohjeistusta kirjanpitolain 3a lukua seuraten, jolloin on helpompi hahmottaa, mitkä osat ohjeistuksesta menevät pidemmälle kuin laki.

–Laki ei myöskään edellytä, että muun kuin taloudellisen tiedon raportissa linkitettäisiin yhteiskuntavastuuasioita yksityiskohtaisesti yrityksen liiketoiminnan operaatioihin, joten tässäkin mielessä komission vapaaehtoinen ohjeistus menee lain velvoitteita pidemmälle.