Laki kilpailurikkomusten vahingonkorvauksista voimaan jouluna

12.12.2016

Säännökset korvauksen hakemisesta kilpailurikkomusten aiheuttamista vahingoista täsmentyvät jouluna, kun laki kilpailurikkomusten vahingonkorvauksista astuu voimaan 26.12. Lain taustalla on vuonna 2014 annettu direktiivi, jonka tavoitteena on helpottaa ja selkeyttää vahingonkärsijän asemaa oikeusprosessissa.

Kiellettyyn kilpailunrajoitukseen syyllistynyt yritys voi joutua maksamaan kilpailuviranomaisen langettaman seuraamusmaksun lisäksi huomattaviakin vahingonkorvauksia sellaiselle taholle, jolle on aiheutunut vahinkoa kartellin johdosta. Uusi laki vaikuttaa niin kilpailunrikkomukseen syyllistyneen kuin rikkomuksen johdosta vahingonkorvausta hakevan asemaan tuomioistuimessa.

Lain tarkoituksena on täsmentää osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia prosessissa, mutta myös helpottaa korvauksen hakemista muun muassa määräämällä hakijan pääsystä vastapuolen hallussa oleviin todisteisiin, vanhentumisajoista, rikkomukseen syyllistyneiden vastuun jakautumisesta, todistustaakkasäännöistä vahingon siirtyessä toimitusketjussa, kilpailuviranomaisen ratkaisun vaikutuksesta tuomioon sekä olettamasta kartellin vahingollisuudesta.

Laki koskee tulevia oikeudenkäyntejä

EK pitää myönteisenä, että lailla muutetaan mahdollisimman vähän vakiintuneita kansallisia vahingonkorvaus- ja prosessisääntöjä.

– On tärkeää, että laki suo erityiskohtelun ns. sakkovapautusta hakevalle yritykselle, jonka vapaaehtoisesti viranomaiselle antamia tietoja ei lähtökohtaisesti sallita käytettävän tätä vastaan vahingonkorvausprosessissa. Vain näin voidaan taata kartellien ilmitulon kannalta keskeisen järjestelmän käyttökelpoisuus myös jatkossa, toteaa EK:n asiantuntija Jukka Lehtonen.

Kuten direktiivikin edellyttää, laki on pyritty kirjoittamaan niin, ettei sillä olisi takautuvia vaikutuksia. Laki soveltuu voimaantulon jälkeen alkaviin vahingonkorvausoikeudenkäynteihin, ja lain merkityksellisimpien säännösten soveltaminen edellyttää lisäksi, että myös vahingonkorvaushakemuksen perusteena oleva kilpailunrikkomus on tapahtunut vasta lain tultua voimaan.

Linkki eduskunnan hyväksymään lakiin: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/eduskunnanvastaus/Sivut/EV_119+2016.aspx