Maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyy Verohallinnolle 1.1.2018

20.12.2017

Tavaroiden maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyy suurelta osin Tullilta Verohallinnolle 1.1.2018 alkaen. Muutos koskee kaikkia niitä tilanteita, kun kyse on tavaran maahantuontihetkellä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkityn verovelvollisen tuonnista.

Suuri käytännön muutos yritysten kannalta on, että jatkossa maahantuojat laskevat ja ilmoittavat maahantuonnista suoritettavan veron ja veron perusteen oma-aloitteisesti arvonlisäveroilmoituksellaan. Tätä varten oma-aloitteisten verojen veroilmoituksella on kaksi uutta täytettävää kohtaa:

  • Maahantuonnin arvonlisäveron peruste ilmoitetaan kohdassa ”Tavaroiden maahantuonnit EU:n ulkopuolelta”
  • Maahantuonnista suoritettava vero ilmoitetaan kohdassa ”Vero tavaroiden maahantuonnista EU:n ulkopuolelta”.

Maahantuonnin suoritettava vero kohdistetaan sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana tullauspäätös on annettu. Samalle kuukaudelle kohdennetaan vastaava vähennys ja näin ollen, jos maahantuonti kohdistuu kokonaan arvonlisäverotuksessa vähennykseen oikeuttavaan toimintaan, ei tuonnin osalta jää – nykyisestä poiketen – arvonlisäveroa enää maksettavaksi.

Jatkossa Tulli ei näissä maahantuonneissa enää vahvista maahantuonnin arvonlisäveron perustetta, vaan verovelvollisten tulee itse laskea ko. arvo syntyneiden maahantuonnin kustannusten perusteella. Maahantuonnin veron peruste arvonlisäverotuksessa on lähtökohtaisesti Tullin määrittämä tavaran tullausarvo (AVL 88 §), johon tulee lisätä maahantuonnin yhteydessä valtiolle ja EU:lle kannettavat verot, tullit, tuonti- ja muut maksut, ei kuitenkaan arvonlisäveroa.

Myös Suomen ulkopuolella maksettavat verot ja muut maksut sisällytetään veron perusteeseen. Näiden lisäksi arvonlisäveron perusteeseen on laskettava tavaran kuljetus-, lastaus-, purku- ja vakuutuskustannukset sekä muut maahantuontiin liittyvät kustannukset kuljetussopimuksen mukaiseen ensimmäiseen Suomessa olevaan määräpaikkaan saakka tai toiseen määräpaikkaan saakka, jos tämä jälkimmäinen määräpaikka on veron suorittamisvelvollisuuden syntyhetkellä jo tiedossa.

Tulli on jatkossakin toimivaltainen viranomainen maahantuonneissa, jos tuojaa ei ole merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja tietyissä muissa erityistilanteissa.

Maahantuojien on syytä käydä läpi sisäiset toimintamallit ja vastuut, jotta varmistutaan raportoinnin oikeellisuudesta muuttuvien säännösten johdosta heti vuoden vaihteesta alkaen.