Muutoksia kuluttajariitojen vaihtoehtoiseen ratkaisuun

15.12.2015

Kaikille EU-maiden kuluttajille pyritään tarjoamaan vastaisuudessa mahdollisuus ratkaista riidat nopeasti ja kustannustehokkaasti tuomioistuinten ulkopuolella. Vuonna 2016 aloittaa toimintansa myös uusi verkkovälitteinen riidanratkaisufoorumi.

Suomessa on pitkät perinteet kuluttajariitojen ratkaisemisessa tuomioistuinten ulkopuolella vaihtoehtoisissa riidanratkaisuelimissä. Vaihtoehtoista riidanratkaisua koskevan EU-direktiivin täytäntöönpanon myötä näiden elinten toimintaan tulee muutoksia tammikuusta 2016 lähtien.

Direktiivin tavoitteena on varmistaa, että kaikkialla EU:ssa kuluttajille on tarjolla nopea ja kustannustehokas tapa ratkaista riidat tuomioistuinmenettelyn ulkopuolella.

Suomessa vaihtoehtoisia riidanratkaisuelimiä ovat esimerkiksi kuluttajariitalautakunta sekä FINEn yhteydessä toimivat Vakuutus-, Pankki- ja Arvopaperilautakunnat.

Kuluttaja voi kääntyä näiden elinten puoleen, jos kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan väliseen riitaan ei löydy ratkaisua suoraan kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisissä neuvotteluissa tai kuluttajaneuvonnan avulla. Elinten antamat ratkaisut riitoihin ovat luonteeltaan suosituksia.

Suurin muutos riidanratkaisuelinten toimintaan aiheutuu siitä, että vastaisuudessa riita on käsiteltävä pääsääntöisesti 90 päivän kuluessa ratkaisuun tarvittavan aineiston saapumisesta elimelle. Vain erittäin monimutkaisten riitojen käsittelyssä määräaikaa on mahdollista pidentää.

Uusi ODR-foorumi aloittaa

Helmikuussa 2016 käynnistyy myös verkkovälitteisen kuluttajariitojen ratkaisufoorumin toiminta kaikissa EU-maissa (ns. ODR-foorumi, Online Dispute Resolution).

Foorumin kautta kuluttajat voivat toimittaa sähköisesti valituksen EU-direktiivin vaatimukset täyttävälle toimivaltaiselle riidanratkaisuelimelle. Foorumi itse ei ole riidanratkaisuelin, vaan se toimii vain sähköisenä asiointipisteenä kuluttajien, elinkeinonharjoittajien ja kansallisten riidanratkaisuelinten välillä.

Järjestelmä tulee toimimaan siten, että rajat ylittävän riidan tilanteessa kuluttaja täyttää foorumin kotisivuilla olevan valituslomakkeen valitsemallaan EU:n virallisella kielellä. Vastaanotettuaan asianmukaisesti täytetyn lomakkeen foorumi kääntää valituksen vastapuolen eli elinkeinonharjoittajan hyväksymälle kielelle ja toimittaa sen vastapuolelle. Samalla foorumi ilmoittaa vastapuolelle, mitkä riidanratkaisuelimet se on havainnut toimivaltaisiksi käsittelemään asiaa.

Vastapuolen on tämän jälkeen ilmoitettava foorumille hyväksymänsä riidanratkaisuelin, ja foorumi toimittaa tämän tiedon valittajalle. Riidan osapuolten tulee 10 kalenteripäivän kuluttua siitä, kun valittajalle on toimitettu tieto vastapuolen hyväksymistä riidanratkaisuelimistä, sopia keskenään yhdestä toimivaltaisesta riidanratkaisuelimestä, jolle valitus toimitetaan.

Valituksen käsittely foorumin avulla päättyy, jos osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen riidanratkaisuelimestä. Jos osapuolet ilmoittavat foorumille hyväksyvänsä asian käsittelyn tietyssä riidanratkaisuelimessä, foorumi siirtää valituksen ko. elimelle.

Foorumin toimintaa hallinnoi EU-komissio. Suomessa kansallisena yhteyspisteenä toimii Kilpailu- ja kuluttajaviraston yhteydessä toimiva Euroopan kuluttajakeskus.

Tieto riidanratkaisuelimestä kerrottava verkkosivuilla

Elinkeinonharjoittajien on tulevaisuudessa pidettävä verkkosivustollaan kuluttajien saatavissa tieto sellaisesta riidanratkaisuelimestä, joka on toimivaltainen käsittelemään kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisiä riita-asioita, ja elimen verkkosivuston osoite.

Esimerkiksi autoliikkeen on pidettävä saatavissa tieto, että kuluttajariitalautakunta on toimivaltainen käsittelemään sen ja kuluttajan välisiä riitoja.

Jos kuluttaja on tehnyt elinkeinonharjoittajalle kulutushyödykettä koskevan virheilmoituksen eivätkä osapuolet ole päässeet sopimukseen asiassa, elinkeinonharjoittajan on annettava kuluttajalle tiedot toimivaltaisesta riidanratkaisuelimestä ja elimen verkkosivuston osoite kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla.

Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 9.1.2016.

Lue lisää: