Orgaanisen jätteen kaatopaikkasijoittaminen rajoittuu vuoden 2016 alusta

21.05.2013

Kaatopaikka-asetus on uudistettu uuden jätelain mukaiseksi, ja se tulee voimaan 1.6.2013. Asetuksen myötä biohajoavien ja muiden orgaanisten jätteiden sijoittamista tavanomaisen jätteen kaatopaikalle rajoitetaan 1.1.2016 lukien.

Uudet rajoitukset koskevat jätettä, jonka orgaanisen hiilen kokonaismäärä tai hehkutushäviö ylittää määritellyt raja-arvot. Jätteet on testattava mainittujen ominaisuuksien selvittämiseksi.

Rajoitukset eivät koske erikseen mainittuja jätteitä, kuten soodasakkoja ja siistauslietteitä. Juuri niiden osalta EK:n vaatimat muutokset hyväksyttiin pääosin. Rengassilpun osalta sijoitus mahdollistetaan pintakerrosten tiivistysosiin.

Niin ikään elintarvike- ja prosessiteollisuuden mahdolliset poikkeustilanteet huomioitiin. Lupaviranomainen voi myös tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksia rajoituksista.

Samassa yhteydessä tehty jäteasetuksen muutos rajoittaa biohajoavan ja muun orgaanisen yhdyskuntajätteen, rakennus- ja purkujätteen sekä muun jätteen hyödyntämistä maantäytössä. Rakennusjätteelle hyväksyttiin kuitenkin korkeampi raja-arvo siirtymäkaudelle vuoteen 2020 asti.
Lue uusi asetus