Runsaasti muutoksia verotukseen vuodenvaihteessa 2012–2013

17.10.2012

Tiedot vuoden 2013 veromuutoksista perustuvat hallituksen esityksiin. Eduskuntakäsittelyn aikana esityksiin saattaa tulla joitakin muutoksia. EK tiedottaa niistä erikseen lakien vahvistamisen jälkeen.

1. Hallituksen esitys vuoden 2013 tuloveroperusteiksi (HE 87/2012 vp)

Tuloveroasteikko

Valtion tulojen lisäämiseksi hallitus on päättänyt luopua tuloveroasteikon inflaatiotarkistuksista vuosina 2013 ja 2014. Vuoden 2013 valtionverotuksessa sovellettava progressiivinen ansiotulon tuloveroasteikko vastaa näiltä osin vuoden 2012 asteikkoa.

Kevään kehyspäätöksen mukaisesti esitetään, että vuoden 2013 tuloveroasteikkoon sisältyisi uusi tuloluokka 100 000 euroa ylittäville tuloille. Vero alarajan kohdalla olisi 18 718,75 euroa ja vero alarajan ylittävästä tulon osasta olisi 31,75 prosenttia. Vuonna 2012 sovellettavaan asteikkoon verrattuna tässä uudessa tuloluokassa verotus kiristyisi kaksi prosenttiyksikköä. Yli 100 000 euroa ansaitsevia palkansaajia arvioidaan olevan noin 50 000.

Lisäksi tuloverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että työtulovähennyksen enimmäismäärää ja kertymäprosenttia sekä perusvähennyksen enimmäismäärää korotettaisiin.

Eläketulon lisävero

Eläketuloa saavien verovelvollisten verotusta kiristetään siten, että eläketulosta on ensi vuoden alusta lukien suoritettava eläketulon lisäveroa 6 prosenttia siltä osin kuin eläketulo vähennettynä eläketulovähennyksellä ylittää 45 000 euroa. Eläketulon lisävero maksettaisiin valtionverotuksessa sovellettavan progressiivisen tuloveroasteikon perusteella määrätyn tuloveron lisäksi.

Kotitalousvähennys

Euroopan komissio on kiinnittänyt huomiota siihen, että voimassa olevat säännökset rajoittavat SEUT 45 artiklassa ja Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 28 artiklassa määrättyä työntekijöiden vapaata liikkuvuutta ja SEUT 18 artiklassa määrättyä henkilöiden vapaata liikkuvuutta. Tuloverolain 127 b §:ää ehdotetaan nyt muutettavaksi siten, että kotitalousvähennys myönnettäisiin myös niissä tilanteissa, joissa palvelu tarjotaan toisessa Euroopan talousalueen kuuluvassa valtiossa, jos verovelvollinen osoittaa, ettei suorituksen saajalla ole olennaisia verotukseen liittyviä maksu- ja ilmoituslaiminlyöntejä.

Muutos ehdotetaan tehtäväksi takautuvasti siten, että verovelvollinen olisi oikeutettu kotitalousvähennykseen työstä, joka on tehty vuonna 2007 tai sen jälkeen. Verovelvollisella olisi mahdollisuus hakea muutosta jo toimitettuun verotukseen tavanomaisten muutoksenhakusäännösten puitteissa, eli viiden vuoden kuluessa verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta.

Ks. tarkemmin HE 87/2012 vp.

2. Tuloverolain muut muutokset (HE 88/2012 vp ja HE 90/2012 vp)

Kilometrikorvaukset

Esityksen mukaan verovapaata kilometrikorvausta koskevaa säännöstä muutettaisiin ensinnäkin siten, että Verohallinto vähentäisi verosta vapaan kilometrikorvauksen yleistä määrää 5 prosentilla Valtion työmarkkinalaitoksen laskemasta enimmäismäärästä. Kuluvan vuoden tasoon verrattuna verovapaa kilometrikorvaus alenisi 45 sentistä 43 senttiin vuonna 2013.

Toiseksi esitysluonnoksessa ehdotetaan, että Verohallinto vahvistaisi erikseen verovapaan kilometrikorvauksen enimmäismäärän 15 000 kilometrin ylittävälle osalle. Tältä osin verovapaaksi määräksi vahvistettaisiin 55 prosenttia valtion työmarkkinalaitoksen vahvistamasta määrästä. Kuluvan vuoden tasoon verrattuna verovapaa kilometrikorvaus alenisi 45 sentistä 25 senttiin vuonna 2014.

Ks. tarkemmin HE 88/2012 vp.

Vapaaehtoiset yksilölliset eläkevakuutukset

Tuloverolain säännöksiä vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen ja pitkäaikaissäästämissopimusten sekä kollektiivisen lisäeläketurvan maksujen vähennysoikeudesta esitetään muutettavaksi siten, että maksut ovat vähennyskelpoisia vain, jos vanhuuseläkettä tai pitkäaikaissäästämissopimukseen perustuvia suorituksia voidaan alkaa maksaa aikaisintaan työntekijän eläkelain mukaisesta lykättyyn vanhuuseläkkeeseen oikeuttavasta iästä (nyt 68 vuotta).

Muutoksia sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2013 toimitettavassa verotuksessa. Eläkevakuutuksiin ja pitkäaikaissäästämissopimuksiin, jotka on otettu ennen lain voimaantuloa, sovellettaisiin lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Kollektiiviseen lisäeläkejärjestelyyn sovellettaisiin lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, jos verovelvollinen on ollut lisäeläkejärjestelyn piirissä lain tullessa voimaan.

Ks. tarkemmin HE 90/2012 vp.

3. Perintö- ja lahjaverolain muutokset (HE 93/2012 vp)

Veroasteikkoihin esitetään lisättäväksi uusi porras 1 000 000 euroa ylittävän perintöosuuden tai lahjan osalta, jossa ensimmäisessä veroluokassa veroprosentti olisi 19 prosenttia ja toisessa veroluokassa 35 prosenttia.

Vakuutuksesta edunsaajamääräyksen nojalla vastikkeetta saadun vakuutuskorvauksen lahjaverovapaudesta 8 500 euron määrään asti luovuttaisiin. Lisäksi tarkennettaisiin kuolinpesän varoista tehtäviä vähennyksiä koskevia säännöksiä siten, että veron määrä ei riipu siitä, missä maassa perinnönjättäjä ja perillinen tai testamentinsaaja on asunut.

Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2013 alusta. Veroasteikkojen muutokset olisivat voimassa väliaikaisesti ja niitä sovellettaisiin vuosina 2013–2015.

Ks. tarkemmin HE 93/2012 vp.

4. Rakennusalan verovalvontaan liittyvät uudet velvoitteet (HE 92/2012 vp)

Työntekijätietojen ilmoittamismenettely

Verotusmenettelylakia ja työturvallisuuslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että yhteisen rakennustyömaan pääurakoitsijan tai muun päätoteuttajan olisi toimitettava Verohallinnolle kuukausittain verovalvontaa varten tarpeelliset tiedot yhteisellä työmaalla työskentelevistä työntekijöistä ja itsenäisistä työnsuorittajista. Työmaalla toimivan yrityksen olisi puolestaan toimitettava päätoteuttajalle tiedot palveluksessaan olevista työntekijöistä.

Urakkatietojen ilmoittamismenettely

Työntekijätietojen ilmoittamisen lisäksi rakentamispalvelujen tilaajan olisi toimitettava Verohallinnolle verovalvontaa varten tarpeelliset tiedot niistä yrityksistä, jotka suorittavat tilaajalle arvonlisäverolaissa tarkoitettua rakentamispalvelua taikka rakennustelineiden pystytys- tai purkutyötä tai jotka vuokraavat tilaajalle työvoimaa edellä mainittuihin tarkoituksiin, samoin kuin tiedot tilaajan näille yrityksille maksamista vastikkeista.

Yksityishenkilön tiedonantovelvollisuus

Rakennuttajana olevan yksityishenkilön olisi annettava Verohallinnolle tiedot rakentamistyön suorittaneista työntekijöistä ja yrityksistä samoin kuin näille maksamistaan palkoista ja muista vastikkeista ennen maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettua rakennuksen käyttöönottoa edeltävää loppukatselmusta, jos rakentaminen edellyttää rakennuslupaa. Rakennuttajan olisi lisäksi annettava loppukatselmuksessa rakennusvalvontaviranomaiselle Verohallinnon antama todistus siitä, että hän on täyttänyt tiedonantovelvollisuutensa.

Rakennusalan verovalvontaan liittyvät uudet ilmoittamisvelvollisuudet tulevat voimaan 1.10.2013.

Ks. tarkemmin HE 92/2012 vp.

5. Tuotannollisten investointien korotetut poistot (HE 94/2012 vp)

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013–2015. Lain mukaan uusien tehtaiden ja työpajojen sekä tehtaissa ja työpajoissa käytettävien uusien koneiden ja laitteiden hankintamenoista saisi verotuksessa tehdä enintään kahtena verovuotena kaksinkertaiset poistot säännönmukaisiin poistoihin verrattuna. Enimmäismäärän korotus koskisi uusia vuosina 2013–2015 hankittuja ja käyttöönotettuja hyödykkeitä.

Uutta ehdotettua lakia sovellettaisiin verovuosilta 2013–2015 toimitettavissa verotuksissa.

Ks. tarkemmin HE 94/2012 vp.

6. Varainsiirtoverolakiin esitettävät muutokset (HE 125/2012 vp)

Varainsiirtoverolakia esitetään muutettavaksi ensinnäkin siten, että asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden sekä asunto-osuuskunnan osuuksien luovutuksesta suoritettava varainsiirtovero korotettaisiin 1,6 prosentista 2 prosenttiin. Sama koskisi muun sellaisen osakeyhtiön osakkeiden luovutusta, jonka toiminta tosiasiallisesti käsittää pääasiallisesti kiinteistöjen omistamista tai hallintaa.

Arvopaperien luovutuksia yleisesti koskevaa säännöstä veron laskentaperusteesta muutettaisiin siten, että vastikkeeseen luetaan myös luovutuksensaajan muulle kuin luovuttajalle tekemä suoritus, joka on luovutussopimuksen ehtona, samoin kuin suoritusvelvoite, josta luovutuksensaaja on luovutussopimuksen ehtojen mukaan ottanut vastattavakseen, jos suoritus tai suoritusvelvoite tulee luovuttajan hyväksi.

Lisäksi varainsiirtoverolakia muutettaisiin asunto-osakeyhtiön, keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön ja muun kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden luovutusten osalta siten, että vastikkeeseen luetaan myös osakkeisiin luovutushetkellä kohdistuva yhtiölainaosuus, joka osakkaalla on silloin yhtiöjärjestyksen määräyksen, yhtiökokouksen tai hallituksen päätöksen tai muun sopimuksen tai sitoumuksen perusteella oikeus tai velvollisuus maksaa yhtiölle.

Ehdotetut muutokset tulevat voimaan 1.1.2013 ja uusia säännöksiä sovellettaisiin, kun verovelvollisuus on alkanut lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

Ks. tarkemmin HE 125/2012 vp.

7. Arvonlisäverolain ja vakuutusmaksuverolain muutokset (HE 89/2012 vp)

Hallitus on 17.9.2012 antamassaan esityksessä ehdottanut kaikkien arvonlisäverokantojen korottamista yhdellä prosenttiyksiköllä 1.1.2013 lukien. Hallituksen esityksen mukaan yleinen arvonlisäverokanta korotettaisiin siis 23 %:sta 24 %:iin. Elintarvikkeisiin rehuihin sekä ravintola- ja ateriapalveluihin sovellettava verokanta korotettaisiin 13 %:sta 14 %:iin. Kirjoihin, tilattuihin sanoma- ja aikakauslehtiin, lääkkeisiin, liikuntapalveluihin, henkilökuljetuksiin, majoituspalveluihin, televisio- ja yleisradiotoiminnasta saatuihin korvauksiin, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksiin, tekijän suorittamiin taide-esineiden myynteihin, kaikkien taide-esineiden maahantuontiin sekä tekijänoikeusjärjestöjen saamiin tekijänkorvauksiin sovellettava uusi verokanta olisi 10 %.

Ehdotetun voimaantulosäännöksen mukaan uusia verokantoja sovelletaan, kun veron suorittamisvelvollisuus syntyy lain tultua voimaan. Ennen lain voimaantuloa kertyneisiin ennakkomaksuihin sovelletaan siis nykyisiä verokantoja. Tavaroiden yhteisöhankintojen osalta uusia verokantoja sovelletaan sellaisiin yhteisöhankintoihin, jotka AVL 138b §:n mukaan kohdistetaan lain voimaantulon jälkeisille kalenterikuukausille.

Hallituksen esityksen mukaan arvonlisäverokantojen korottamisen on arvioitu lisäävän verotuloja vuositasolla noin 830 miljoonaa euroa.

Yleisen arvonlisäverokannan korotusta vastaavasti myös vakuutusmaksuveroa ehdotetaan korotettavaksi 23 prosentista 24 prosenttiin. Uutta veron määrää sovellettaisiin sellaiseen vakuutusmaksuun, joka maksetaan 1.1.2013 tai sen jälkeen alkavalta vakuutuskaudelta.

Ks. tarkemmin HE 89/2012 vp.

8. Energiaverotuksen muutokset (HE 91/2012 vp)

Nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että energiaverotuksen painopistettä siirrettäisiin vähäpäästöisyyteen kannustavaksi korottamalla lämmitykseen käytettävien sekä voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden veron hiilidioksidiosuutta. Kevyen ja raskaan polttoöljyn, kivihiilen ja maakaasun hiilidioksidiveron laskentaperusteena oleva hiilidioksiditonnin arvo nostettaisiin nykyisestä 30 eurosta 35 euroon. Muutos on tarkoitus toteuttaa tuottoneutraalisti, minkä vuoksi energiasisältöveron osuutta alennettaisiin samalla 7,70 eurosta 6,65 euroon megawattitunnilta. Maakaasusta kannettaisiin alennettua energiasisältöveroa 4,45 euroa megawattitunnilta vuoden 2014 loppuun. Mäntyöljyn veroa korotettaisiin saman verran raskaan polttoöljyn kanssa.

Turpeen verotukseen ei ehdoteta muutoksia. Muutoksia ei ehdoteta myöskään sähkön, biokaasun eikä kiinteiden biomassojen verotukseen. Yhdistetyn tuotannon verotuksen sääntelyn on myös tarkoitus säilyä ennallaan.

Kaupallisen vesiliikenteen polttoaineiden verottomuus ehdotetaan laajennettavaksi koskemaan myös maakaasua ja kivihiiltä.

Hallituksen esityksen mukaan muutokset tulevat voimaan vuoden 2013 alusta.

Ks. tarkemmin HE 91/2012 vp.