Suomi ohittanut Ruotsin sairauspoissaoloissa

21.11.2013

Sairauspoissaolot ovat Suomessa yleisempiä kuin Ruotsissa. Ruotsissa poissaolot ovat vähentyneet viime vuosina lähes puoleen, mutta Suomessa ne ovat pysyneet edelleen korkealla tasolla. – Enää ei voida puhua Ruotsista runsaiden sairauspoissaolojen maana. Pikemminkin pitää katsoa, mitä Ruotsissa on tehty, kun poissaolot on saatu vähenemään, sanoo EK:n ylilääkäri Jan Schugk.

Vuosituhannen vaihteessa sairauspoissaoloja oli Ruotsissa runsaat kuusi prosenttia säännöllisestä työajasta, kun vastaava osuus oli Suomessa runsaat neljä prosenttia.   Vuonna 2012 sairauspoissaoloprosentti oli Ruotsissa keskimäärin 3,5 ja Suomessa 4,3.

Ruotsissa työkyvyn arviointiin uusia keinoja

Ruotsissa on 2000-luvulla otettu käyttöön useita keinoja, joilla on täsmennetty ja tehostettu työntekijän työkyvyn arviointia. Tällaisia keinoja ovat olleet muun muassa seuraavat:

  • Varhaiseläkkeet on otettu osaksi sairausvakuutusjärjestelmää. Pysyvän korvauksen saaminen edellyttää työkyvyn toistaiseksi jatkuvaa alenemaa ja korvaustasoksi on määritetty 64 prosenttia henkilön arvioiduista työansioista.
  • Työkyvyttömyyden arvioinnin tukemiseksi on otettu käyttöön lääkäreille tarkoitettu arviointiopas. Se tukee lääkäreitä työkyvyttömyyden keston arvioinnissa ja sisältää ohjeet siitä, kuinka paljon eri diagnoosien perusteella on normaalitapauksessa tarpeen kirjoittaa sairauslomaa.
  • Työkyvyn portaittainen arviointi on otettu käyttöön, jolloin sairauspäivärahan maksun edellytyksenä työkykyä arvioidaan poissaolon keston mukaan.
  • Työterveyshuollon tehostamiseen tähtäävä uudistus on otettu käyttöön.

Lisäksi viime vuosina on otettu käyttöön useita verotuksellisia ja muita keinoja, mm. työssä käyvän työtulovähennys. Käytännössä vähennyksen käyttöön otto tarkoittaa korvaustason alenemista henkilöillä, jotka ovat olleet sairauslomalla pidempään kuin 14 päivää.   Työkyvyn arviointiin, verotukseen ja sosiaaliturvaan liittyvillä keinoilla on pyritty alentamaan työhön paluun kynnystä ja kannustamaan työhön paluuseen.

Vähenevätkö sairauspoissaolot myös Suomessa?

Myös Suomessa on otettu käyttöön työkyvyn arviointia tehostavia lainsäädännön muutoksia kesällä 2012. Sairastuneen henkilön mahdollisuuksia jatkaa työssä on arvioitava viimeistään silloin, kun hänelle on kertynyt 90 sairauspäivärahapäivää edeltävien kahden vuoden aikana.

– Muutosten vaikutuksia sairauspoissaoloihin ei vielä vuoden 2012 lukujen perusteella pysty arvioimaan, toteaa Jan Schugk.

Suomessa sairauspoissaoloja toiseksi eniten pohjoismaista

Sairauspoissaolot ovat vähentyneet 2000-luvulla Ruotsin lisäksi myös Norjassa ja Tanskassa.  Norjassa aloitettiin 2000-luvun alussa laaja kansallinen ohjelma sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Poissaolot alenivatkin muutamassa vuodessa yhdeksästä prosentista runsaaseen kuuteen prosenttiin. Vuosina 2006 – 2009 poissaolot jälleen hieman lisääntyivät, mutta ovat viime vuosina jälleen vähentyneet.  Tanskassa sairauspoissaolot ovat vähentyneet kymmenessä vuodessa vajaasta kuudesta prosentista runsaaseen kolmeen prosenttiin.

-Suomessa sairauspoissaolojen muutokset ovat olleet huomattavan vähäiset verrattuna muihin pohjoismaihin, sanoo Jan Schugk. Vaikka Suomessa sairauspoissaolojen lievä kasvu on taittunut, on meillä poissaoloja yhä enemmän kuin 1990-luvulla.

-Vielä 2000-luvun taitteessa Suomessa oli vähiten sairauspoissaoloja pohjoismaista. 2010-luvun taitteessa Suomessa oli sairauspoissaoloja toiseksi eniten pohjoismaista.  Tiedot sairauspoissaoloista perustuvat pohjoismaiden työnantajakeskusjärjestöjen tiedusteluihin ja koskevat järjestöjen jäsenyrityksiä eli yksityistä sektoria.

Suomen osalta tiedot perustuvat EK:n työaikatiedusteluun. Vuotta 2012 koskevaan tiedusteluun vastasi 463 yritystä, jotka antoivat työaika- ja poissaolotiedot 177 000 henkilöstä. EK on tehnyt työaikatiedusteluja vuodesta 1980 lähtien.

Lisätietoja:

Ylilääkäri Jan Schugk, 040 594 1448

ja Asiantuntija Seppo Saukkonen, 040 7780178