Tulevaisuuden osaamistarpeet lukion kehittämisen lähtökohdaksi

Työelämän muutos ja tietotekninen kehitys asettavat lukiolle uudistumistarpeita. Yrittäjyyteen, talouden ymmärrykseen, oman talouden hallintaan ja tietotekniikkaan liittyvää osaamista tarvitaan lukiolaisille.

EK:n lausunnossa lukiokoulutuksen yleisiä tavoitteita ja tuntijakoa valmistelleen työryhmän ehdotuksista todetaan, että lukiokoulutusta tulee kehittää omana koulutusmuotonaan ja korkeakouluopintoihin valmistavana koulutuksena. EK ehdottaa, että lukiokoulutuksen yleisiin tavoitteisiin lisätään yrittäjyys, talousosaaminen ja tietoyhteiskuntataidot.

– Talouden peruskäsitteiden ja ymmärryksen lisääntyminen palvelevat yrittäjyysvalmiuksien lisäksi nuoren valmiuksia oman talouden hallintaan, toteaa asiantuntija Mirja Hannula EK:sta.

EK:n lausunnon keskeinen sisältö:

  • Yrittäjyys, talouden ymmärrys ja oman talouden hallinta lisättävä lukiokoulutuksen tavoitteisiin.
  • Digitaalisten oppimisympäristöjen ja tieto- ja viestintätekniikan käyttöä opetuksessa ja ohjauksessa tulee lisätä.
  • Tieto- ja viestintäteknologian käyttötaito on välttämätön jokaiselle. Lisäksi opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus valita tietotekniikan kursseja.
  • Opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus monipuolisiin kieliopintoihin.
  • Pitkän matematiikan oppimäärän suorittaneiden määrää on lisättävä.
  • Opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus yksilöllisiin syventäviin opintoihin, esim. yliopistokurssien suorittamiseen lukion aikana.
  • Opiskelijoiden, erityisesti tyttöjen, kiinnostusta ja mahdollisuuksia suorittaa nykyistä enemmän kursseja matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa on tarpeen lisätä.
  • Opintojen ohjausta, lukion ja korkeakoulujen yhteistyötä sekä lukion työelämäyhteyksiä tulee vahvistaa.

 Henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma jokaiselle

EK kannattaa ehdotusta opinto-ohjauksen vahvistamisesta ja henkilökohtaisten jatko-opintosuunnitelmien laatimisesta. Lukion korkeakoulu- ja työelämäyhteistyötä lisäämällä voidaan tukea opiskelijoiden siirtymistä jatko-opintoihin.

– Opiskelijoiden ohjaus ei kuitenkaan ole vain opinto-ohjaajan tehtävä, vaan koko opettajakunnan roolia nuorten koulutus- ja uravalintojen tukena tulee vahvistaa. Opiskelijoiden kiinnostusta yrittäjyyteen voidaan lisätä esittelemällä yrittäjyyttä uravaihtoehtona, Hannula toteaa.

– Lukioaikaisilla valinnoilla on työelämän tasa-arvon näkökulmasta suuri merkitys. Opintojen ohjausta tarvitaan lukion aikana ja sen jälkeisissä koulutusvalinnoissa, Hannula korostaa.

Ilmiöpohjaista oppimista ja valinnaisuutta tarvitaan

– Työryhmän ehdotus eri oppiaineiden yhteisistä teemakursseista on hyvä. Ne tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden opiskelijalähtöiseen ilmiöpohjaiseen projektioppimiseen, laaja-alaiseen yleissivistyksen vahvistamiseen ja yritysyhteistyöhön, Hannula jatkaa.

EK kannattaa ehdotusta, että opiskelijan valinnaisuus lukio-opinnoissa lisääntyy ja pakollisten oppiaineiden ja kurssien määrää vähenee. Valinnaisuuden tulee mahdollistaa lukioiden erikoistuminen ja opiskelijan mahdollisuus yksilöllisiin syventäviin opintoihin. Suuntaamalla osa valinnaisuudesta ns. pakollisiin valinnaisiin, voidaan varmistaa opiskelijalle laaja yleissivistys, EK:n lausunnossa todetaan.

EK:n lausunto työryhmän ehdotuksesta Lukion yleiset tavoitteet ja tuntijako

Kuva: Taloudellinen tiedotustoimisto TAT