Tuotesääntely uudistumassa usealla teknisellä tuotesektorilla

06.04.2016

Tuotesääntelyn uudistus koskee muun muassa sähkölaitteita, hissejä, painelaitteita ja mittauslaitteita. Vaikka useiden tuotesektoreiden osalta toteutuu sääntelyn kokonaisuudistus, itse tuotteita koskevat vaatimukset eivät juuri muutu.

Hallitus on antanut eduskunnalle kuusi lakiesitystä ns. tuotesääntelyuudistuksestaan. Esitykset koskevat hissejä, räjähteitä, mittauslaitteita, markkinavalvontaa, ilmoitettuja laitoksia sekä räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettuja laitteita ja suojausjärjestelmiä.

Uusien lakien on tarkoitus tulla voimaan keväällä, kun eduskunta on ne käsitellyt.

Hallitus aikoo antaa keväällä eduskunnalle myös esitykset uudeksi sähköturvallisuuslaiksi ja painelaitelaiksi.

Ns. tuotesääntelyuudistuksella pannaan täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä kymmenen direktiiviä, joilla on yhdenmukaistettu tuotteiden sääntelyä EU-tasolla.

Vaikka useiden tuotesektoreiden osalta toteutuu sääntelyn kokonaisuudistus, itse tuotteita koskevat vaatimukset eivät juuri muutu. Myös sääntely laitteiden ja järjestelmien käytön aikaisesta valvonnasta pysyy pääosin muuttumattomana.

Lainsäädännön rakenteen osalta uutta ovat horisontaaliset lait markkinavalvonnasta ja ilmoitetuista laitoksista, joita sovelletaan niiden soveltamisalan tuotesektoreihin.

Markkinavalvontaviranomaisena uudistuksen kattamilla tuotesektoreilla toimii Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. Lisäksi markkinavalvontaa koskevalla lailla on tarkoitus säätää Tullin ja Tukesin yhteistyöstä Euroopan talousalueen ulkopuolelta tuotavien tuotteiden osalta.

Uudistuksella täytäntöönpantavat direktiivit kumoavat aikaisemmin voimassa olleet tuotedirektiivit 20.4.2016 (pl. painelaitedirektiivi 18.7.2016). Sen vuoksi uudistuksen kattamien lakien soveltamisalalla toimivien ilmoitettujen laitosten on haettava uudestaan nimeämistä ilmoitetuksi laitokseksi työ- ja elinkeinoministeriöstä (TEM), jotta ne olisivat oikeutettuja antamaan uusien direktiivien mukaisia vaatimustenmukaisuustodistuksia (ks. TEMin tiedote alla).

Lue lisää: