Työsopimuslaki muuttuu: palkka maksetaan vastaisuudessa käteisellä vain poikkeustapauksessa

14.06.2013

Työsopimuslain säännöksiin palkan maksamisesta on tulossa muutoksia. Nykyisen lain mukaan pääsääntönä on palkan maksaminen työntekijälle käteisenä, vaikka ehdottomasti suurin osa suomalaisten palkoista on jo pitkän aikaa maksettu pankkitilille.

Palkanmaksua koskevaa säännöstä muutetaan nyt niin, että palkka on maksettava lähtökohtaisesti työntekijän pankkitilille ja ainoastaan pakottavasta syystä se voidaan maksaa käteisellä rahalla. Koska lainmuutos saattaa sääntelyn vastaamaan yleistä käytäntöä, sillä ei ole juuri vaikutuksia EK:n jäsenyritysten toimintaan.

Muutokset voimaan heinäkuun alusta

Lain muuttamisen taustalla on maan hallituksen tavoite torjua harmaata taloutta vähentämällä käteisen rahan käyttöä. Uudistus on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriön kolmikantaisessa työryhmässä, jossa EK on ollut edustettuna. Tasavallan presidentti on vahvistanut uudistukseen kuuluvat lait ja ne tulevat voimaan 1.7.2013.

Käytännössä työnantajien on otettava muuttunut sääntely huomioon tilanteissa, joissa palkka halutaan maksaa käteisellä. Vastaisuudessa käteismaksuun pitää olla pakottava syy.

Työsuhteen välitön purkaminen voi antaa pakottavan syyn käteismaksulle

Lain esitöissä esiteltiin esimerkkejä pakottavista syistä. Niistä kenties merkittävin tulee kyseeseen silloin, kun työsuhde puretaan välittömin vaikutuksin.

Lain mukaan lopputili on maksettava samana päivänä kuin työsuhde päättyy. Tällöin palkka voidaan maksaa viivästysseuraamusten välttämiseksi käteisellä, jos palkka ei ehtisi työntekijän pankkitilille palkanmaksukauden päättyessä. Edelleen on tosin mahdollista sopia työsopimuksessa, että työsuhteen päättyessä lopputili maksetaan esimerkiksi yrityksen seuraavana yleisenä palkanmaksupäivänä.

Myös erittäin lyhytkestoisissa työsuhteissa palkka voidaan maksaa käteisellä, jos tilimaksu johtaisi maksun viivästymiseen. Pakottavana, työnantajasta riippumattomana syynä voidaan pitää myös sitä, että työnantajalla ei ole tiedossa työntekijän tilinumeroa tai että työntekijällä ei ole pankkitiliä. Sen sijaan pelkkä työntekijän pyyntö saada esimerkiksi palkka tai jokin osa siitä käteisellä ei ole lain tarkoittama pakottava syy.

Käteismaksuun uusia kirjanpitovelvoitteita

Palkan käteismaksuun liittyy vastaisuudessa erityisiä kirjanpitovelvoitteita. Kirjanpitovelvollisella työnantajalla pitää olla käteismaksusta työntekijän allekirjoittama kuitti tai muu maksun todentava selvitys, joka voi olla esimerkiksi työnantajan edustajan tai palkanmaksutilanteessa läsnä olleen henkilön allekirjoittama maksutosite. Työntekijän allekirjoittaman kuitti tai muu selvitys on päivättävä ja liitettävä osaksi palkanmaksua koskevaa kirjanpitotositetta.

Käteisellä maksettavaa palkkaa koskevan selvityksen hankkiminen ja kirjanpitoon liittäminen ovat uusia velvoitteita. Niiden säätäminen ei vaikuta työnantajan velvollisuuteen antaa työntekijälle palkkalaskelmaa, joka edelleen koskee sekä tilisuorituksena että käteisenä rahana maksettavaa palkkaa.

Palkan käteismaksuun liittyvän kirjanpitovelvoitteen laiminlyönti rangaistaan kirjanpitorikkomuksena. Säädösmuutokset eivät sisällä muita uusia siviili- tai rikosoikeudellisia seuraamuksia.

Lue lisää:
Hallituksen esitys HE 24/2013 vp (pdf)

Lisätietoja:
Asiantuntija Mika Kärkkäinen, puh. 09 4202 3369, 040 17 21 411, sähköposti: mika.karkkainen(at)ek.fi