Työsopimusten kilpailukieltosopimuksiin korvausvelvollisuus 1.1.2022 lukien

14.12.2021

Kaikkiin uusiin kilpailukieltosopimuksiin liittyy 1.1.2022 lukien velvollisuus maksaa työntekijälle korvaus kilpailurajoituksen johdosta. Korvauksen suuruus on 40 prosenttia työntekijän palkasta, jos rajoitusaika työsuhteen päätyttyä on enintään kuusi kuukautta. Jos rajoitusaika on tätä pitempi, korvauksen suuruus on 60 prosenttia palkasta.

Milloin korvaus pitää maksaa?

Laissa on säännökset myös siitä, milloin korvaus on maksettava. Pääsääntö on, että korvaus maksetaan tavanomaisina palkanmaksupäivinä työsuhteen päättymisen jälkeen sinä aikana, jonka kilpailunrajoitus on voimassa.

Työsopimuksessa ei siis voida pätevästi sopia esimerkiksi siitä, että korvausta maksetaan työsuhteen kestäessä palkan lisäksi tai että korvaus sisältyy työntekijän palkkaan.

Sen jälkeen, kun työsuhteen päättäminen eli irtisanominen tai irtisanoutuminen on tapahtunut, maksamisajankohdasta voidaan kutenkin sopia toisinkin, kuin edellä on sanottu. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia esimerkiksi siitä, että korvaus maksetaan työntekijälle kertasuorituksena.

Kilpailukieltosopimuksen irtisanominen

Työnantajalla on oikeus irtisanoa kilpailukieltosopimus. Irtisanominen voi tulla kyseeseen esimerkiksi, kun työnantaja havaitsee, että työsopimukseen otetulle kilpailukieltolausekkeelle ei ole enää tarvetta.

Irtisanomisajan on oltava vähintään kolmasosa rajoitusajan pituudesta. Jos kilpailunrajoitus olisi voimassa esimerkiksi yhdeksän kuukautta, irtisanomisaika on kolme kuukautta. Irtisanomisajan on kuitenkin oltava aina vähintään kaksi kuukautta.

Kilpailukieltoon liittyvät velvollisuudet lakkaavat irtisanomisajan kuluttua. Irtisanomisoikeutta ei kuitenkaan ole enää sen jälkeen, kun työntekijä on itse päättänyt työsopimuksensa.

Miten käy vanhojen sopimusten?

Uudet korvausvelvollisuutta koskevat säännökset voivat tulla koskemaan myös aiemmin tehtyjä, nyt voimassa olevia sopimuksia. Vanhoihin sopimuksiin sovelletaan nykyistä lakia yhden vuoden ajan lain voimaantulosta eli 1.1.2022 lukien.

Jos sopimukset ovat voimassa vielä siirtymäajan jälkeen, niihin sovelletaan uutta lakia ja sen korvaussäännöksiä.

On mahdollista, että vanhassa kilpailukieltosopimuksessa on sovittu työntekijälle maksettavasta korvauksesta. Jos tällainen korvaus on jo maksettu tai jos sitä on alettu maksaa ennen uusien korvaussäännösten voimaantuloa, sopimukseen sovelletaan nykyisiä säännöksiä, eivätkä uudet korvaussäännökset koske sitä miltään osin.

Työnantajalla on oikeus irtisanoa ennen 1.1.2022 tehty kilpailukieltosopimus ilman irtisanomisaikaa. Tämä irtisanomisoikeus on olemassa yhden vuoden ajan lain voimaantulosta. Jos sopimusta ei ole irtisanottu, siihen sovelletaan siirtymäajan jälkeen myös uusia irtisanomista koskevia säännöksiä.