Työturvallisuuslakia täsmennetään työaikojen osalta

20.05.2013

Työturvallisuuslain työn vaarojen selvittämistä koskevaa 10 §:ää täsmennetään 1.6.2013 voimaan tulevalla lakimuutoksella.

Täsmennyksen tavoitteena on, että työajoista johtuviin haitta- ja vaaratekijöihin kiinnitettäisiin työpaikan riskienarvioinnissa nykyistä enemmän huomiota. Vastaisuudessa työturvallisuuslain 10 §:ssä mainitaan nimenomaisesti työajat yhtenä seikkana, joista aiheutuvat vaaratekijät työnantajan on selvitettävä.

Työaikojen vaaratekijöiden selvittämisvelvollisuus ei ole uusi velvoite. Lain sisältö ei siis muutu nykyisestä. Kyse on vain pykälässä käytettyjen termien selkeyttämistä.

Jo nykyisen lain aikana työajat on tullut ottaa huomioon työpaikan riskienarvioinnissa. Velvollisuus on perustunut siihen, että pykälässä esiintyvän termin ”työ” on vakiintuneesti katsottu pitävän sisällään myös työajat. Tämä on kirjattu myös työturvallisuuslain perusteluihin.

Täsmennyksestä sovittiin työmarkkinakeskusjärjestöjen syksyllä 2011 tekemässä raamisopimuksessa.

Lue Hallituksen esitys HE 201/2012 vp.