Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki voimaan vuodenvaihteessa

30.12.2015

Vuoden alusta astuu voimaan uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki. Laissa määritellään, mitä tapaturmia on pidettävä työtapaturmina ja mitä sairauksia ammattitauteina. Tapaturma- ja ammattitautikorvaukset määräytyvät uuden lain perusteella.

Se, mitä tapaturmia on pidettävä työtapaturmina, määritellään uudessa laissa uudella tavalla. Laissa on omaksuttu lähtökohdaksi niin sanottu alueperiaate: jos tapaturma sattuu työntekijän työntekopaikan alueella, sitä pidetään työtapaturmana. Esimerkiksi työpaikan taukotilassa sattuneita tapaturmia pidetään lähtökohtaisesti työtapaturmina.

Vakuutusturva kattaa myös työhön kuuluvat tavanomaiset ruokailutauot ja virkistystauot. Sen sijaan esimerkiksi henkilökohtaisessa kuntoliikunnassa sattunutta tapaturmaa ei pidetä työtapaturmana, vaikka se sattuisi työpaikan omalla kuntosalilla työaikana.

Työntekopaikan ulkopuolella sattuneiden tapaturmien korvattavuus supistuu. Laissa määritellään nimenomaisesti ne tilanteet, joissa sattuneita tapaturmia pidetään työtapaturmina. Työpaikan koulutus- ja virkistystilaisuuksissa sattuneet tapaturmat kuuluvat vakuutusturvan piiriin.

Ilmoitus aina vakuutusyhtiölle

Työnantaja ei voi välttämättä aina tietää, minkä tapaturman vakuutusyhtiö hyväksyy työtapaturmaksi. Hyvä käytännön ohje onkin, että jos työntekijälle on sattunut tapaturma työhön liittyvissä oloissa, niin työnantaja tekee siitä tapaturmailmoituksen vakuutusyhtiölle. On vakuutusyhtiön asia ratkaista, onko kyseessä korvattava työtapaturma.

Tapaturmailmoitus vakuutusyhtiöön on tehtävä nopeasti. Uuden lain mukaan se on tehtävä viimeistään kymmenen arkipäivän kuluessa siitä, kun työnantaja sai tiedon vahinkotapahtumasta.

Tapaturmapäivärahan ja tapaturmaeläkkeen määrittelyyn tulee isoja muutoksia. Lakiin tulee asiasta selkeä laskusääntö. Tapaturmaetuuksien perusteena oleva palkka määritellään vertailemalla tapaturman sattumishetken ansioita edeltävien vuosien ansioihin. Työnantajalle kuitenkin riittää, että työnantaja toimittaa tarvittavat palkkatiedot vakuutusyhtiölle.

Työnantajan muutoksenhakuoikeudesta tulee lakiin säännökset. Työnantajalla voi olla intressi hakea muutosta vakuutusyhtiön päätökseen, jos työnantaja on maksanut työntekijälle sairausajan palkkaa ja tapaturmakorvausta ei ole myönnetty. Niin sanotulla omavastuisella työnantajalla voi olla intressi valittaa, jos vakuutusyhtiö on myöntänyt korvauksia, joille työnantajan käsityksen mukaan ei ole laillisia perusteita.