Valtiontukisääntely uudistuu EU:ssa, vaikutukset yrityksiin täsmentyvät uudistuksen edetessä

13.09.2012

Euroopan komissio on käynnistänyt laajan hankkeen EU:n valtiontukisääntelyn uudistamiseksi. Tukien valvontaa keskitetään eniten kilpailua vääristäviin tapauksiin, sääntelyä selkeytetään ja menettelytapoja tehostetaan. Tavoitteena on varmistaa, että sääntely tukee talouskasvua ja ottaa huomioon EU:n Eurooppa 2020 -kasvustrategian tavoitteet.

Uudistuksen mahdolliset vaikutukset valtiontukia saavien yritysten tukiin täsmentyvät uudistuksen edetessä.

Uudistuksessa käydään läpi tuen hyväksyttävyyden kriteerit eri valtiontukisäännöstöissä, ilmoitusvelvollisuudesta vapautetut tuet (ryhmäpoikkeusasetus) ja niiden edellytykset, vähämerkityksisen tuen de minimis -asetus sekä valtiontukien menettelytapasäännökset.

Komissio haluaa nopeuttaa ja vähentää kanteluprosesseja sekä kasvattaa jäsenvaltioiden roolia valtiontukien valvonnassa.

Komissio järjestää avoimet kuulemiset eri osa-alueita koskevista säännöksistä pääosin tänä syksynä – esimerkiksi syys-lokakuussa päättyy yhteensä seitsemän kuulemista. Keskeiset säädökset ja suuntaviivat komissio arvioi virtaviivaistavansa asteittain vuoden 2013 loppuun mennessä.

EK seuraa uudistustyötä aktiivisesti ja korostaa markkinatalousperiaatteen noudattamista. Valtiontuet vääristävät lähtökohtaisesti aina kilpailua ja kuluttavat julkisen talouden resursseja. Siksi ne on pyrittävä minimoimaan.

Hyväksyttäville tuille pitää olla painavat ja asianmukaiset perusteet. Selvän ongelman valtiontukisäännösten valvonnassa ovat muodostaneet puutteet ja kansalliset erot esimerkiksi ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisessa.

EK katsoo, että de minimis -tuen raja nostaminen nykyisestä 200 000 eurosta kasvattaisi merkittävästi kilpailun vääristymisen uhkaa. Se ei myöskään ole perusteltua tukiprosessien tehostamiseksi. Tärkeitä tavoitteita sen sijaan ovat prosessien nopeuttaminen, säännösten yksinkertaistaminen ja selkeyttäminen sekä valvonnan ja laittomien tukien takaisinperinnän tehostaminen.

Lue lisää uudistuksesta komission sivuilta

Lisätietoja:
Rahoitusasiantuntija Tommi Toivola, puh. 09 4202 2285, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ek.fi