Velkajärjestelylain uudistus polkaistiin jälleen käyntiin

21.11.2012

Oikeusministeriö asetti 8.11. työryhmän uudistamaan yksityishenkilön velkajärjestelystä annettua lakia. Työryhmä on jatkoa maaliskuussa 2011 päättäneen velkajärjestelytyöryhmän julkistamalle mietinnölle ja siitä saadulle lausuntopalautteelle.

Työryhmässä on myös tarkoitus käsitellä hallitusohjelmaan sisältyneet selvitystarpeet velallisen aseman parantamiseksi maksuohjelman aikana ja velallisen pääsemiseksi velattomaan uuteen alkuun velkajärjestelyn jälkeen.

Työryhmän toimeksiantoon kuuluu lisäksi yrittäjien aseman parantaminen velkajärjestelyssä yrittäjyyteen liittyvin ratkaisuin. Maksuohjelmien keston lyhentäminen nykyisestä ei kuitenkaan tule olemaan työryhmän agendalla toisin kuin yrittäjäjärjestöt ovat esittäneet.

Velkajärjestelylain kokonaisuudistuksen 1. vaihe koski maksuohjelman lyhentämistä ja se toteutettiin jo vuonna 2010, jolloin ohjelman yleiskesto lyheni viidestä vuodesta kolmeksi vuodeksi.

Uudistuksen toisessa vaiheessa työryhmä esitti nykyisen yksityishenkilön velkajärjestelylain korvaamista kokonaan uudella velkajärjestelylailla.

Uudistuksen tavoitteeksi oli asetettu nykyistä yksinkertaisempi ja joustavampi menettely sekä velallisen ja velkojan kannalta oikeudenmukaisempi vastuunjakomalli.

Työryhmän maaliskuussa 2011 julkistamaan mietintöön liittyi viisi eriävää mielipidettä, jotka koskivat mm. asunnon säilyttämisen edellytyksiä ja eräpäivästä laskettavaa lopullista vanhentumista.

EK:n jäsenkentästä Finanssialan Keskusliitto oli mukana työryhmässä ja liitti mietintöön eriävän mielipiteensä.

EK:n mielestä velkajärjestelylakiuudistuksen jatkovaiheen toimeksiannossa on velkojan kannalta huononnusta mm. se, että edelliseen mietintöön sisältynyt ehdotus maksuohjelmien siirtämisestä ulosottoon on jätetty työryhmän toimeksiannon ulkopuolelle.

Kannatettavaa vastaavasti on se, ettei maksuohjelmien lisälyhentämistä otettu työryhmän agendalle. EK toivoo, että toisin kuin edellisessä vaiheessa työryhmä kuulee matkan varrella sidosryhmiä ja varaa jatkovalmistelulle riittävät resurssit.

Lisätietoja:

Asiantuntija Riikka Tähtivuori, puh. 09 4202 2521, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ek.fi