Vuosiloman kuuden päivän sairauskarenssi voimassa; ei ristiriitaa EU-lakeihin

Työntekijällä on kuuden päivän ”omavastuu”, jos hän sairastuu vuosilomansa aikana. Tätä koskevan lakimuutoksen EU-kelpoisuus on varmistettu jo sen valmisteluvaiheessa.

1.4.2016 voimaan tullut lakimuutos toi mukanaan ns. sairaskarenssin. Se tarkoittaa, että työntekijän tulee sairastaa niin sanotusti omaan piikkiinsä ensimmäiset kuusi lomapäiväänsä. Vasta silloin, jos työntekijä on työkyvytön yli kuusi päivää vuosilomallaan, hän voi siirtää lomastaan nämä kuusi päivää ylittävät työkyvyttömyyspäivät myöhemmin pidettäväksi.

EK:n tietoon on tullut väitteitä, joiden mukaan sairauskarenssi ei olisi EU-oikeuden mukainen eikä uutta lakia pitäisi sen vuoksi noudattaa. Tällaiset väitteet eivät kuitenkaan pidä paikkaansa, toteaa EK:n asiantuntija Katja Leppänen:

– Ensinnäkin Suomessa noudatetaan tietysti eduskunnan säätämiä lakeja. Työnantajat ja työntekijät ovat velvollisia toimimaan lakien mukaisesti ja myös tuomioistuimet noudattavat tuomioissaan Suomen lakeja.

– Tämän lisäksi on muistettava, että lain ”EU-kelpoisuus” varmistettiin ja todennettiin jo sen valmisteluvaiheessa. Tämä on todettu nimenomaisesti myös lakia koskeneessa hallituksen esityksessä (HE 145/2015 esim. s. 6 ja 14). Ne EU-tuomioistuimen oikeustapaukset, joihin edellä mainittujen väitteiden yhteydessä on viitattu, olivat tiedossa jo lakia säädettäessä.

EU-oikeus takaa työntekijälle oikeuden vain neljän viikon vuotuiseen vuosilomaan. Koska Suomessa vuosiloman normaali pituus on viisi viikkoa, työntekijä voi joutua sairastamaan yhden viikon pituisen ajan lomallaan omaan piikkiinsä. Työntekijälle jää vielä tämän jälkeen EU:n takaama neljän viikon vuosiloma nautittavakseen.