Yrittäjän uusi mahdollisuus – paljon uudistuksia vireillä kotimaassa ja EU:ssa

Viime aikoina julkisuudessa on puhuttu paljon yrittäjän uudesta mahdollisuudesta. Voiko konkurssin tehnyt yrittäjä aloittaa ns. puhtaalta pöydältä ja miten Suomen relevantti lainsäädäntö asettuu kansainvälisessä vertailussa suhteessa kilpailijamaihimme.

EK:n asiantuntija Santeri Suomisen mielestä aihe on mitä tärkein.

– Sitä on syytä analysoida tarkasti ja kokonaisuus huomioiden. Maksukyvyttömyyslainsäädäntö eli säännöt, jotka määrittävät konkurssia, yrityssaneerausta ja yksityishenkilön velkajärjestelyä ovat olennaisia talouden dynamiikan toimivuuden kannalta.

Niillä on myös välttämätön yhteys yhtiöoikeuteen ja yritysrahoitukseen: miten ketterästi ja riittävän ajoissa väliaikaisiin vaikeuksiin ajautunut yritys voidaan saneerata taas toimintakykyiseksi, millaisia yritysjärjestelyjä voidaan mielekkäästi toteuttaa ja millaisin ehdoin yritys saa rahaa pankista, pörssistä, bondeista tai muualta pääomamarkkinoilta.

EK pitää selvänä, että Suomen kilpailukykyä, yrittäjyyden edellytyksiä ja talouden toiminnan dynamiikkaa voidaan parantaa maksukyvyttömyyslainsäädäntöä uudistamalla nykyistä kilpailukykyisempään ja virtaviivaisempaan suuntaan – ilman, että yritysrahoituksen hinta nousee, toteaa Suominen.

Maksukyvyttömyyden ja yhtiöoikeuden rajapinnassa on nyt poikkeuksellisen paljon hankkeita vireillä niin kotimaassa kuin EU:ssa.

EK listasi keskeisimmät, vireillä olevat hankkeet

Velkakonversiota koskeva kv. vertailu

Valtioneuvosto julkisti hiljattain poikkeuksellisen korkealuokkaisen ja laajan ”Kansainvälisen selvityksen velkakonversion ulottuvuuksista yritysjärjestelyiden ja maksukyvyttömyystilanteiden näkökulmasta”.

 • Selvitys on laadittu kansallisen yrityssaneerausta ja yritysjärjestelyjä koskevan lainsäädännön kehittämistarpeiden ja mahdollisuuksien perusteellista arviointia varten. Lainsäädäntötarpeiden ja -keinojen arviointia varten laaditussa raportissa on kattava kansainvälinen selvitys Suomen kannalta merkityksellisten verrokkivaltioiden yhtiö-, maksukyvyttömyys- ja yritysjärjestelylainsäädännöstä.
 • Selvitys on tehty oikeusministeriön (OM) johdolla ja sen on laatinut Suomen johtaviin asianajotoimistoihin lukeutuva Borenius yhdessä kansainvälisten yhteistyökumppaneidensa kanssa.
 • EK on ollut mukana selvityksen tekemistä ohjaavassa OM:n työryhmässä. Selvitys on lähdössä julkiselle lausuntokierrokselle.

Kv. vertailu yrittäjän uudesta mahdollisuudesta

OM selvittää kansainvälisessä vertailussa, miten konkurssin tehneet yrittäjät voivat vapautua henkilökohtaisesta velkavastuusta EU:n jäsenvaltioiden ja Yhdysvaltain lainsäädännön mukaan. Vertailussa selvitetään, onko yksityishenkilön konkurssimenettelyllä jäännösveloista vapauttava vaikutus ja mitä edellytyksiä tai rajoituksia kyseisten valtioiden lainsäädäntö asettaa mahdolliselle velkavastuusta vapautumiselle. Samalla selvitetään, voiko yrittäjä vapautua henkilökohtaisesta velkavastuusta jonkin muun menettelyn kautta.

 • Selvityksen laatiminen on aloitettu syyskuussa 2017 ja loppuraportti julkaistaan alkuvuodesta 2018 (mp. 31.1.2018), minkä jälkeen se lähetään laajalle julkiselle lausuntokierrokselle.
  OM:n hankkeen sivuille

Konkurssilain tarkistaminen & ympäristövastuut

OM:n työryhmä on istunut 14.10.2015 saakka ja tällä hetkellä arvioitavana ovat ympäristövastuut konkurssissa. Työryhmän on selvitettävä, tulisiko ympäristövastuiden asemaa konkurssissa selkeyttää, ja ehdottaa tarvittaessa ratkaisua. Työryhmän on arvioitava julkisselvityksen toimivuutta ja ehdotettava tarvittaessa sitä koskevia muutoksia. Työryhmän on arvioitava, liittyykö konkurssimenettelyyn muita muutostarpeita.

 • OM:n työryhmä julkaissee mietintönsä maaliskuun 2018 lopussa, minkä jälkeen seuraa laaja julkinen lausuntokierros.
  OM:n hankkeen sivuille

EU:n direktiiviehdotus yritysten varhaisen vaiheen saneerauksesta

EU:n komissio antoi loppuvuodesta 2016 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ennaltaehkäiseviä uudelleenjärjestelyjä koskevista puitteista, uudesta mahdollisuudesta ja toimenpiteistä uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapauttamista koskevien menettelyjen tehostamiseksi sekä direktiivin 2012/30/EU muuttamisesta (KOM(2016) 723 lopullinen).

 • Direktiiviehdotus koskee velkojen ennaltaehkäisevää uudelleenjärjestelyä (yrityssaneeraus), uuden mahdollisuuden antamista ylivelkaisille yrittäjille poistamalla näiden henkilökohtainen velkavastuu (yksityishenkilön velkajärjestely) sekä toimenpiteitä kaikkien maksukyvyttömyysmenettelyjen tehostamiseksi. Lisäksi ehdotus edellyttää mm., että rehellisesti toimineet yrittäjät voivat lähtökohtaisesti vapautua velkavastuusta kolmen vuoden kuluessa takaisinmaksuohjelman alkamisesta.
 • Toteutuessaan esitys vaikuttaisi Suomessa erityisesti yrityssaneerausta koskevaan lainsäädäntöön. Vaikutusta olisi jossain määrin myös velkajärjestelyä koskevaan sääntelyyn sekä aineelliseen yksityisoikeuteen.

OM:n saneerausdirektiiviä koskevan hankkeen sivuille:

Ehdotuksen käsittelyn tilanne:

Direktiiviehdotusta on neuvoteltu EU:n neuvoston työryhmässä koko vuoden 2017 ajan ja tällä hetkellä direktiiviehdotuksesta on olemassa kokonaan uusi versio. Puheenjohtajamaa Bulgaria jatkaa direktiivin neuvotteluja juuri alkaneella pj-kaudellaan.

 •  Jos direktiiviehdotus halutaan hyväksyä ennen europarlamenttivaaleja, jotka pidettäneen 2019 touko–kesäkuussa, on tuntuvaa painetta siitä, että ehdotuksesta saadaan sopu mahdollisimman ripeästi.
 • Direktiivin mahdollisen hyväksymisen jälkeen jäsenmaiden on erikseen implementoitava direktiivi kansalliseen lainsäädäntöönsä määräaikaan mennessä.