Lausunto maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen lyhentämisestä

19.08.2020

Oikeusministeriö 10.7.2020 VN/16344/2020

Linkki lausuntopalveluun

Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) kiittää lausuntomahdollisuudesta ja toteaa maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen lyhentämisestä seuraavaa.

Säilytysaikojen lyhentämisen vaikutukset luotonantajille

Oikeusministeriö on arviomuistiossaan esittänyt vahvat perustelut sille, että maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen lyhentäminen vaikuttaisi kielteisesti luotonantajien asemaan.

EK on yhtä mieltä johtopäätöksestä, jonka mukaan säilytysaikojen lyhentäminen merkitsisi sitä, että luotonantajat joutuisivat päättämään luoton myöntämisestä aiempaa suppeampien tietojen pohjalta, koska tiedot maksuhäiriömerkinnöistä ovat keskeisiä arvioitaessa luotonhakijan luottoriskiä. Tällöin luotonannosta tulisi työläämpää ja hitaampaa, mikä lisäisi kustannuksia.

Aiempaa heikompilaatuiset luottopäätökset voivat johtaa myös ongelmaluottojen ja luottotappioiden määrän kasvuun.

Säilytysaikojen lyhentämisen vaikutukset maksuhäiriömerkinnän saaneiden henkilöiden/kuluttajien asemaan

Kuten arviomuistiossa todetaan, säilytysaikojen lyhentäminen poistamalla maksuhäiriömerkintä heti velan tultua suoritetuksi helpottaisi verrattain pienen henkilöjoukon asemaa. Toisaalta luotonantajat voivat joutua luottoriskin pienentämiseksi ja luottotappioiden välttämiseksi jättämään myöntämättä luottoa hakijalle, josta ei ole tarjolla riittävästi tietoa, vaikka tällä ei maksuhäiriömerkintöjä olisi.

Säilytysaikojen lyhentäminen voisi siis vaikuttaa kokonaisuutena negatiivisesti luotonhakijoihin.

Säilytysaikojen lyhentämisen vaikutukset yritysrahoitukseen

Säilytysaikojen lyhentämisellä olisi samansuuntaisia vaikutuksia yksityisille elinkeinonharjoittajille ja henkilöyhtiöille myönnettäviin luottoihin kuin kulutusluottoihin, vaikka luottotietorekisterin merkintöjen painoarvo yritysluototuksessa on vähäisempi kuin kuluttajaluottotoiminnassa.

Eduskunnan lausumassa edellytetyn maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen lyhentämisen vaikutukset

Kuten arviomuistiosta käy ilmi, maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen lyhentämisellä olisi negatiivinen vaikutus luotonantajien toimintaan yllä kuvatuista syistä. Vaikka maksuhäiriömerkinnän saaneiden henkilöiden tilanne helpottuisi, kuluttajien ja muiden yksityisten luotonhakijoiden asema ei yleisesti parantuisi, vaan voisi jopa huonontua.

Tämän vuoksi EK jakaa arviomuistiossa esitetyn näkemyksen siitä, ettei säilytysaikoja tule eduskunnan lausumassa (EV 69/2020 vp) edellytetystä poiketen lyhentää, ainakaan ennen positiivisen luottorekisterin käyttöönottoa.