Lausunto työaikalain muuttamisesta

21.06.2021

Työ- ja elinkeinoministeriö | 7.5.2021 | VN/728/2021

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Elinkeinoelämän keskusliitolta lausuntoa ehdotuksesta työaikalain muuttamiseksi. 

Ehdotuksen mukaan työaikalain 34 §:n 5 momenttia muutettaisiin niin, että myöskään lain viikoittaista työaikaa koskevat rajoitukset eivät olisi esteenä sopia työajasta toisin työehtosopimuksella lainkohdassa tarkoitetuissa tilanteissa. Lisäksi lakiin lisättäisiin rangaistus hätätyötä koskevien säännösten rikkomisen varalle. Muutosten jälkeen työaikalaki vastaisi asiallisesti aiempaa työaikalakia. 

Elinkeinoelämän keskusliitto kannattaa tes-sopimiseen esitettyä muutosta, eikä meillä ole huomautettavaa myöskään rangaistussäännöksen osalta. 

Lausuntopalvelu