Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta otsikossa mainituksi hallituksen esitykseksi. Hallituksen esityksellä korotettaisiin vienti- ja alusluottojen myöntämisen enimmäisvaltuutta sekä eräitä muita viennin rahoitukseen liittyviä valtuuksia.

Elinkeinoelämän keskusliitto ry ja Teknologiateollisuus ry kannattavat luonnosta hallituksen esitykseksi. Hallituksen esitys tulisi antaa ja käsitellä kiireellisesti, koska alhainen valtuuden määrä rajoittaa ostajaluottojen tarjoamista jo nykyisin.

Rahoituksen saatavuudelle ehdollinen rahoitustarjous on käytännössä ostajalle arvoton. Vientikauppojen voittaminen edellyttää kilpailukykyisiä ehtoja, joissa rahoitus on muodostunut nykyisin olennaiseksi osaksi. Siksi valtuuksien nostaminen esitetyllä tavalla ja kiireellisesti on välttämätöntä suomalaisen tuotannon ja työpaikkojen turvaamiseksi.

Heikon taloustilanteen jatkuminen ja muutokset geopoliittisessa tilanteessa voivat vaikuttaa suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiin arvaamattomalla tavalla. Vaikka esitetyt valtuudet vaikuttavat tällä hetkellä riittäviltä, tilanteen muuttuessa on voitava arvioida uudelleen esimerkiksi eritysriskinottovaltuuden määrää. Esityksessä sitä korotetaan 500 miljoonalla eurolla yhteensä 3,5 mrd euroon.

Samalla on tärkeää edelleen jatkaa muita julkisen vienninrahoituksen kehittämistoimia, jotta rahoituksen taso ja elementit asetetaan vähintään keskeisten kilpailijamaiden tasolle, pk-yritysten mahdollisuudet saada viennin rahoitusta paranevat ja Finnveran viennin rahoitusta voidaan kehittää esimerkiksi Venäjän kaupan edistämiseksi.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto ry                            Teknologiateollisuus ry
Osaaminen ja kasvu

Riikka Heikinheimo                                               Jorma Turunen
johtaja                                                                    toimitusjohtaja