Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta otsikossa viitatuksi hallituksen esitykseksi. Hallituksen esityksellä varmistetaan valtiontukea koskevien päätöstietojen julkaisuvelvoitteiden toimeenpano Suomessa.

Esitysluonnoksen perusteluissa sivulla 15 todetaan muun ohella, että tietojen julkaisuvelvoitetta koskevaa sääntelyä on noudatettava, jotta tuki olisi ryhmäpoikkeusasetuksen mukaista tukea, eikä laitonta tukea.

EK:n käsityksen mukaan julkaisuvelvoitteen laiminlyönti on sinänsä valtiontukisääntöjen vastaista. Siitä ei kuitenkaan voine seurata, että kyseistä tukea pidetään valtiontukisääntöjen tarkoittamalla tavalla sääntöjenvastaisena tukena, johon liittyy takaisinperintävelvollisuus. Asia olisi perusteltua jatkovalmistelussa arvioida ja täsmentää.

Muilta osin EK:lla ei ole huomauttamista esitysluonnoksen johdosta.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Osaaminen ja kasvu
Riikka Heikinheimo
johtaja