Hallituksen esitys koskien opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamista

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoa ehdotuksesta hallituksen esitykseksi koskien opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamista ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 b § muuttamista.

Hallitusohjelman mukaisesti ammatilliseen peruskoulutukseen kohdennettaisiin 190 miljoonan säästöt vuodesta 2017 lähtien. Esityksen mukaisesti säästö toteutettaisiin määräämällä ammatillisen peruskoulutuksen rahoituksen enimmäismäärän perusteena oleva opiskelijamäärä järjestämislupien enimmäismäärää alhaisemmalle tasolle. Säästö kohdennettaisiin kokonaisuudessaan ammatillisen peruskoulutuksen kuntarahoitusosuuteen.

Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi aikuisten perusopetuksen rahoitus siten, että perusopetuksen valmistavan opetuksen ja perusopetuslaissa tarkoitetun oppivelvollisuusiän ylittäneiden järjestetyn perusopetuksen rahoitus kytkettäisiin nykyistä tarkemmin toteutuneen opetuksen määrään ja rahoitus kytkettäisiin vuosittaisen laskentapäivän sijaan läsnäolokuukausien määrään.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti siten, että valtionavustuksella voitaisiin vuonna 2017 rahoittaa sellaisten maahanmuuttajien ammatillista koulutusta, jotka eivät ole suorittaneet perusopetuksen oppimäärää tai joilla ei ole perusasteen jälkeistä koulutusta. Nuorten aikuisten osaamisohjelman valtionavustusrahoitusta koskevan säännöksen voimassaoloa ehdotetaan jatkettavaksi kahdella vuodella vuosina 2013-2016 ohjelmassa opinnot aloittaneiden opintojen loppuun saattamisen rahoittamiseksi.

Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi myös hallitusohjelman mukaiset vuosia 2016-2019 koskevat indeksijäädytykset vuoden 2017 osalta.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK lausuu seuraavaa (lausunnon keskeinen sisältö):

  1. Ammatilliseen peruskoulutukseen kohdistuva rahoitustason leikkaus (12,5 %) tulisi jaksottaa uudelleen siten, että vuodelle 2017 hallitusohjelmassa kohdistuva säästö toteutetaan vuosina 2017 ja 2018. Hallitusohjelman kärkihanke ammatillisen koulutuksen reformi on valmistelussa siten, että uusi lainsäädäntö ja rahoitusmalli tulisi käyttöön vuonna 2018. EK kantaa huolta eri toimialojen osaamistarpeisiin vastaavan koulutustarjonnan jatkuvuudesta ja tulevaisuudesta, jos säästöt toteutetaan kerralla ja ennen lainsäädäntöön ja rahoitusmalliin valmistelussa olevia uudistuksia.
  2. Opetus- ja kulttuuriministeriön tulee huolehtia osana säästöjen toteuttamista ja ammatillisen koulutuksen järjestämislupien uudistamista eri toimialojen tarpeisiin vastaavasta koulutuksen palveluverkon ja tarjonnasta työelämän osaamistarpeita vastaavasti valtakunnallisen tarkastelun pohjalta.
  3. Ammatillisen peruskoulutuksen säästöjen kohdistaminen kuntarahoitusosuuteen on kannatettavaa.
  4. On erittäin tärkeää, että koulutusjärjestelmä pystyy vastamaan nykyistä joustavammin maahanmuuttajien koulutuksen kasvavaan tarpeen. Aikuisten perusopetuksen ja perusopetuksen valmistavan koulutuksen rahoitusta koskevia uudistusten osalta on tarpeen arvioida ennen hallituksen esityksen antamista ehdotusten vaikutuksia maahanmuuttajakoulutuksen resursseihin ja yksityisten koulutuksen järjestäjien tasa-arvoiseen kohteluun. Rahoituksen kytkeminen suoriteperusteisuuteen on kannatettavaa.
  5. Maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen kohdenettavan valtionavustuksen kohderyhmämäärittelyä on arvioitava siitä näkökulmasta miten se tukee turvapaikan hakijoiden työllistymistä Suomen työmarkkinoille. Liian tiukka kohderyhmärajaus ei tätä tavoitetta
    palvele.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Osaaminen ja kasvu

Riikka Heikinheimo
Johtaja