Lausunto ammattikorkeakouluja koskeva maksuasetus

11.12.2014

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoa ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista. Elinkeinoelämän keskusliitto EK lausuu seuraavaa:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:lta on pyydetty lausuntoa ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista. Avoimeen ammattikorkeakouluopetukseen ehdotetaan 15 euroa per opintopiste ja erikoistumiskoulutukseen 120 euroa opintopistettä kohti. Oppimateriaalit ja tarvikkeet olisivat eräin edellytyksin maksullisia. Asetuksessa ehdotetaan myös maksukattoa ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain perusteella järjestettäville näyttö-, teoria- ja käytännön kokeille sekä rajataan puitteet kirjasto-, tietopalvelu- ja muille maksuille.

EK on jo pitkään esittänyt maksukaton poistamista avoimesta korkeakouluopetuksesta. Sama koskee myös muita mm. erilaisista näyttö- ym. kokeista perittäviä maksuja. EK:n mielestä korkeakoulujen pitää osana autonomiaansa voida päättää itse maksujen suuruudesta kuitenkin niin, että aiheutuneet kustannukset tulevat vähintään katetuiksi.

EK:n mielestä ei ole täysin selvää, miten erikoistumiskoulutus asemoituu markkinaehtoiseen täydennyskoulutukseen nähden. EK on vaatinut kilpailuneutraliteetin kunnioittamista ja kaupallisen koulutustarjonnan tasavertaista kohtelua. Myös täydennyskoulutuksessa on hyödynnettävä kilpailuolosuhteet ja kilpailun myötä saavutettavat kustannussäästöt, innovatiiviset ratkaisut ja koulutuksen laadun parantuminen. Ei ole mitään perusteita asettaa eri toimijoita epätasavertaiseen asemaan omistuspohjan tai sen perusteella, ovatko ne julkisia vai yksityisiä toimijoita. Keskeistä pitäisi olla koulutuksen sisältö ja laatu, ei tuottaja. Erityisesti on vältettävä tilanteita, joissa verovaroin toimiville yksiköille annetaan epäreiluja kilpailuetuja verrattuna yksityisesti rahoitettuihin toimijoihin.

Erikoistumiskoulutuksille esitettävä maksukatto (120 €) pohjautuu arvioon koulutusten todellisista kustannuksista. Siinä otetaan huomioon, että erikoistumiskoulutusten rahoitus ”perustuu ammattikorkeakoulujen perusrahoitukseen ja alkuvaiheessa erillisiin valtionavustuksiin”. On vaikea nähdä perusteluja sille, että ammattikorkeakoulujen tietyllä nimikkeellä tarjoama täydennyskoulutus (erikoistumiskoulutus) toimisi työelämän osaamistarpeisiin tähtäävässä täydennyskoulutuksessa erilaisella logiikalla ja erilaisin taloudellisin reunaehdoin kuin esimerkiksi tekniikan ja liiketalouden kokonaisvaltaista osaamista kehittävät markkinaehtoiset koulutusohjelmat.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Työmarkkinat
Lasse Laatunen
Johtaja