Arviomuistio kuitinantovelvollisuudesta käteiskaupassa harmaan talouden torumiseksi (EK-2012-236)

21.06.2012

Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut virkatyönä arviomuistion käteiskaupan kuitinantovelvollisuudesta.

Muistiossa todetaan, että kuitinantovelvollisuutta on esitetty harmaan talouden torjunnan keinoksi toimialoille, joilla maksuja suoritetaan käteisenä, ja katsotaan, että kuitinantovelvollisuutta koskeva lainvalmistelu tulisi käynnistää viivytyksettä. Muistiossa esitetään alustavia arvioita kuitinantovelvollisuuden soveltamisalasta, kuitin tietosisällöstä sekä velvollisuuden valvonnasta ja seuraamuksista.

Alustavana sääntelyn lähtökohtana muistiossa pidetään sitä, että velvollisuus koskisi arvonlisäverovelvollista elinkeinonharjoittajaa. Muistiossa katsotaan, että kuitille asetettavat vaatimukset pitäisi lähtökohtaisesti olla mahdollista täyttää ilman, että hyvää kirjanpitotapaa ja hyvän tavan mukaista kuluttajakauppaa harjoittavalle yritykselle aiheutuisi kuitinantovelvollisuudesta erityistä hallinnollista taakkaa.

Alustavana lähtökohtana muistiossa pidetään sitä, että veroviranomaiset ja työsuojeluviranomaiset voisivat nykyisten tehtäviensä ohella valvoa myös kuitinantovelvollisuutta ja tehtävän suorittamiseksi viranomaiset tulisi oikeuttaa tekemän koeostoja.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK pitää kuitinantovelvollisuutta koskevaa jatkoselvitystä perusteltuna.

Jos jatkoselvitysten perusteella kuitinantovelvollisuutta koskevassa valmistelussa päätetään edetä, EK pitää perusteltuna muistion lähtökohtaa, että mahdollinen kuitinantovelvollisuus käteiskaupassa koskisi arvonlisäverovelvollisia elinkeinonharjoittajia. Viranomaisilla tulisi kuitenkin olla mahdollisuus myöntää poikkeuksia kuitinantovelvollisuudesta.

Elinkeinonharjoittajan tulisi olla mahdollista täyttää velvollisuutensa yrityskokoon nähden kohtuullisella tavalla. Mahdollisesta kuitinantovelvollisuudesta ei tulisi aiheutua lisää hallinnollista taakkaa tai velvoitteita tehdä merkittäviä investointeja hyvää kirjanpitotapaa ja hyvän tavan mukaista kuluttajankauppaa harjoittaville elinkeinonharjoittajille eikä kuiteille asetettavan tietosisältövaatimuksen tulisi missään tapauksessa olla laajempi kuin mitä arvonlisäverolain 209c §:ssä on säädetty.

Mahdollisen kuitinantovelvollisuuden valvonta olisi kohdistettava riskinarvioinnin perusteella todennäköisesti harmaata taloutta harjoittaviin yrityksiin. Perusteltua olisi, että velvollisuutta valvoisi yksi viranomainen, jolloin luontevinta olisi, että mahdollista kuitinantovelvollisuutta valvoisivat veroviranomaiset.

Muistiossa viitataan tyyppihyväksyttyihin kassakoneisiin yhtenä vaihtoehtona torjua harmaata taloutta käteiskaupassa. EK vastustaa tyyppihyväksyttyjä kassakoneita ja katsoo, että niiden hyöty-kustannus-suhde on heikko.

Taloudellisten vaikutusten osalta EK viittaa Matkailu- ja Ravintolapalvelut Mara ry:n, Sosiaalialan Työnantajat ry:n, Kaupan liitto ry:n ja Päivittäistavarakauppa ry:n lausuntoihin.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto
Lainsäädäntö ja työelämä

Jukka Ahtela
Johtaja