Lausunto – arviomuistio postilain muutoksista

15.02.2021

Liikenne- ja viestintäministeriö 15.1.2021 VN/21366/2020

Linkki lausuntopalveluun

Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja lausuu lausuntonaan
seuraavaa.

1. Yleistä

EK toteaa, että digitalisaatiokehitys on muuttanut merkittävästi sitä, mitä postipalveluilta odotetaan. Esimerkiksi kirjepostin määrän pienentyminen ja samanaikaisesti tapahtunut pakettipostin määrän kasvu aiheuttavat muutospaineita alalle. EK pitää keskeisenä, että niin kirje-, paketti- kuin lehtijakelun toimivat markkinat pyritään turvaamaan. Tällä markkinalla on merkittävä rooli sen mahdollistamisessa, että esimerkiksi lehtituotteet, yritysten laskut ja verkkokauppaostokset saadaan toimitettua. Toimivalla postipalvelumarkkinalla on tätä kautta keskeinen rooli muiden palvelujen toimintaedellytysten turvaajana. Tämän vuoksi Suomessa pitää pyrkiä turvaamaan toimiva jakeluverkko ympäri maata siten, kun se on alueellisesti mahdollista.

Elinkeinoelämän tarpeet postipalveluihin vaihtelevat jossain määrin toimialoittain toimialan luonteen mukaan. EK pitää tärkeänä, että postilailla määritellään eri toimialojen kannalta mahdollisimman tasapainoinen toimintaympäristö, jossa huomioidaan mahdollisimman hyvin erilaiset toimialakohtaiset erityispiirteet.

Erilaisten tavaroiden verkkokauppa on jatkuvasti yhä kansainvälisempää liiketoimintaa. EK pitää tärkeänä, että lainsäädännössä huolehditaan, että eri verkkokauppatoimijat ovat tasavertaisessa asemassa. Esimerkiksi kansainvälisten tavarakirjeiden asemaan verrattuna kansallisiin tavarakirjeisiin voi liittyä kysymyksiä, joita olisi hyvä arvioida jatkovalmistelun yhteydessä.

2. Nykyisen lain mukainen kilpailutusvelvollisuus

Arviomuistion luvussa 3.3 on esitetty Kilpailutusvelvollisuudesta luopumista. Tätä koskeva sääntely on ollut nykyisessä muodossaan voimassa vuodesta 2018 lähtien. EK pitää ongelmallisena, että kilpailutusvelvollisuudesta luovuttaisiin näin lyhyen voimassaoloajan jälkeen. EK ehdottaa, että kilpailuttamisvelvoitteen poiston sijaan harkittaisiin mahdollisuuksia kehittää kilpailutusjärjestelmää sellaiseen suuntaan, joka voisi saada järjestelmästä toimiva. EK ei kannata kilpailutusvelvollisuuden poistamista, ellei jatkovalmistelussa todeta, että toimivan järjestelmän luominen olisi käytännössä mahdotonta.

3. Mahdollisesta jakelutukijärjestelmästä

Arviomuistiossa on arvioitu mallia, jossa siirryttäisiin nykyistä harvempina päivinä tehtävään postin jakeluun. Arviomuistiossa on yleisellä tasolla todettu, että tällöin voitaisiin ottaa käyttöön jakelutuki, jolla pyrittäisiin turvaamaan jakelua. EK kiinnittää huomiota siihen, että mahdollisen jakelutukijärjestelmän tulee olla mahdollisimman läpinäkyvä ja jakelutuen jakaminen tulee kilpailuttaa avoimesti.