Biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttaminen

13.03.2020

Työ- ja elinkeinoministeriö 28.1.2020 VN/6432/2019

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta 

1 Hallituksen esityksen yleiset perustelut 

Yleiset kommentit ehdotuksista 

Elinkeinoelämän keskusliitto EK kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta. Hallituksen esityksellä ehdotetaan muutettavaksi biopolttoaineista ja bionesteistä annettua lakia panemalla toimeen kestävyyskriteerisääntelyn osalta täytäntöön uudelleenlaadittu uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/2001.  

1 luku Yleiset säännökset 

2 a § Velvollisuus osoittaa kestävyys 

EK tukee direktiivin mukaista soveltamista kokonaislämpöteholtaan vähintään 20 MW kiinteiden biomassapolttoaineiden laitoksiin siten kuin se määritellään päästökauppalaissa.  

2 luku Kestävyyskriteerit 

6 § Kasvihuonekaasupäästövähennys 

Kasvihuonekaasupäästövähennystä koskeva pykälä uhkaa jäädä epäselväksi. Asian korjaamiseksi vertailussa käytettävät fossiilisten polttoaineiden  kasvihuonekaasujen päästöarvot olisi hyvä mainita laissa. 

10 § Metsäbiomassaa koskevat kriteerit 

EK kannattaa mahdollisimman selkeää ja yhtenevää lainsäädäntöä EU:n sisämarkkinoiden näkökulmasta. Kansallinen järjestelmä on nykyisellään kattava kokonaisuus velvoittavia ja vapaaehtoisia toimia. Kannatamme kriteerien rajoittamista direktiivissä asetettuihin vaatimuksiin, koska niiden osalta on pystytty arvioimaan vaikutukset suomalaiseen elineinoelämään sekä minimoimaan ainespuun ja energiajakeen vaatimusten eriytyminen.  

3 luku Kestävyyskriteerien täyttymisen osoittaminen 

12 § Toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmää koskevat vaatimukset 

Nykyisellään merkittävä määrä Suomessa käytetystä puupolttoaineesta täyttää kestävyyskriteerit. Laki voi kuitenkin johtaa ja pakottaa toimijat käytettyjen polttoaineiden eräkohtaiseen seurantaan. Hallinnollisen taakan ja kustannusten minimoimiseksi lain toimeenpano-ohjeissa on syytä pyrkiä hallinnollisen mahdollisimman kevyeen ratkaisuun näiden vaatimusten täyttämiseksi.  

Toimeenpano ja seuranta 

Yleiset huomiot ja kommentit 

Esityksessä todetaan, Energiaviraston ohjeistuksen osalta toimeenpanossa tulee kiire. Olisi tärkeää, että ohjeet olisivat valmiina hyvissä ajoin ennen vuoden loppua. Lakiin esitetty siirtymäsäännös on erittäin tärkeä tapa ratkoa ongelmallista tilannetta, jossa toiminnanharjoittajien käytössä on ennen kestävyysjärjestelmän luomista hankittua kestävää polttoainetta. Nämä erät pitää voida osoittaa kestäviksi toiminnanharjoittajan omalla selvityksellä.