Lausunto lääkelain muuttamisesta ja siihen liittyvistä asetusmuutosehdotuksista

Sosiaali- ja terveysministeriö 22.10.2020 VN/12686/2019

Linkki lausuntopalveluun

Elinkeinoelämän keskusliitto EK (”EK”) kiittää lausuntomahdollisuudesta ja toteaa lääkelain muutosesityksestä ja siihen liittyvistä asetusmuutosehdotuksista seuraavaa.

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi voimassa olevaa lääkelakia mm. siten, että uusien apteekkien perustamismahdollisuuksia laajennettaisiin, apteekkilupamenettelyä yksinkertaistettaisiin, itsehoitolääkkeiden hintasääntelyä muutettaisiin ja kansallista lakia muutettaisiin vastaamaan Euroopan unioin lääkkeiden hyvä tuotantotapoja ja lääkkeiden haittavaikutusten ilmoittamista koskevia säännöksiä. Lisäksi lääkelakiin tehtäisiin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) edellyttämiä muutoksia. Esitettävien muutosten on tarkoitus tulla voimaan keväällä 2021.

EK haluaa edistää hyötyjen aikaansaamista yhteiskunnalle avaamalla markkinoita kilpailulle. EK toteaa yleisellä tasolla kannattavansa markkinoiden avaamista ja kilpailun tehostamista
lääkejakelussa. Lääkejakelun osalta EK:n tavoitteena on kustannustehokas ja laadukas lääkejakelu, joka kattaa koko maan. EK:n jäsenliitot ottavat mahdollisissa lausunnoissaan yksityiskohtaisemmin kantaa lausuttavana olevan lääkelain ja siihen liittyvien asetusten muutosehdotuksiin.