EK:n lausunto hallituksen tiedonantoon yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa

11.08.2023

Valtioneuvoston lausuntopyyntö 26.7.2023

Syrjimätön ja rasismista vapaa elämä on jokaisen perusoikeus. EK katsoo, että rasismin ja syrjinnän torjuminen on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan elinehto.

Yhdenvertainen Suomi -toimintaohjelmassa asetetut kahdeksan tavoitetta ovat kaikki olennaisia ja tärkeitä. EK nostaisi näistä tällä hetkellä kolmeksi keskeisimmäksi ohjelman kolme ensimmäistä tavoitetta:

  1. Tunnistetaan ja puretaan yhteiskunnan eriarvoistavia rakenteita
  2. Edistetään suomalaisen työelämän monimuotoisuutta ja syrjimättömyyttä
  3. Vahvistetaan viranomaisten yhdenvertaisuusosaamista eri tasoilla

Aidosti syrjimättömässä Suomessa nollatoleranssin rasismiin pitää olla itsestäänselvyys. Syrjimättömyys on jokaisen suomalaisen ja ulkomaisen ihmisen, työntekijän, yrityksen ja työnantajan etu. Suomella ei ole varaa hukata yhdenkään ihmisen potentiaalia osallistua omalla panoksellaan suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa. Työikäisen väestön osuuden jatkuva vähentyminen vaarantaa hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen ja yritysten toimintaedellytykset. On välttämätöntä, että maahanmuuttaja tuntee olevansa tervetullut Suomeen. Ihmisen tulee kokea tulleensa hyväksytyksi työpaikallaan. Tämä ei kuitenkaan yksin riitä. Maahanmuuttajan ja hänen perheensä on voitava kokea itsensä tasavertaiseksi muiden kanssa kaikkialla yhteiskunnassamme.

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskeva lainsäädäntö on Suomessa kansainvälisesti katsoen edistyksellinen ja kattava. Syrjimättömän yhteiskunnan varmistamiseksi tarvitaan edelleen määrätietoista työtä kaikkien tietoisuuden lisäämiseksi voimassa olevasta lainsäädännöstä, sen asettamista oikeuksista ja velvollisuuksista. EK haluaa olla tässä työssä mukana.

Rasismia koskevaa lainsäädäntöä on tiukennettava. On erittäin hyvä, että pääministeri Orpon hallitusohjelmassa on luvattu toteuttaa useita EK:n jo edellisellä hallituskaudella vuonna 2020 esittämiä toimenpiteitä työntekijöiden hyväksikäytön estämiseksi. Hallitusohjelmaan kirjatut toimet, kuten työelämässä tapahtuvan kiskonnan ja törkeän kiskonnan kriminalisoiminen, on toteutettava mahdollisimman nopeasti.

EK katsoo, että syrjimättömän ja rasismista vapaan suomalaisen yhteiskunnan edistämisessä keskeisintä on pitää huolta siitä, että syrjiviä tai rasistisia asenteita ei suvaita.

Tämä edellyttää määrätietoista ja pitkäjänteistä asenteiden muokkausta. Asennekasvatus on välttämätöntä aloittaa jo lasten varhaiskasvatuksessa ja sitä on tehostetusti jatkettava peruskoulussa. Tämän osalta on vielä paljon tehtävää.

Asenteiden on muututtava. Jokaisen suomalaisen on osallistuttava tähän työhön. EK on mielellään mukana niissä toimenpiteissä, joita viranomaiset hallituksen johdolla ryhtyvät toteuttamaan yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseksi.

Elinkeinoelämän keskusliitto tulee toteuttamaan toimia, joilla tuetaan Suomessa toimivia yrityksiä niiden työssä yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseksi työelämässä.