EK:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi eräiden kansaneläkeindeksiin ja elinkustannusindeksiin sidottujen etuuksien ja rahamäärien indeksitarkistuksista vuosina 2024–2027 ja siihen liittyviksi laeiksi sekä lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö | 15.9.2023 | VN/20785/2023, STM049:00/2023

Lakiluonnoksen mukaan tiettyihin kansaneläke- ja elinkustannusindeksiin sidottuihin etuuksiin ja rahamääriin ei tehtäisi indeksitarkistusta vuosina 2024–2027. Tästä seuraisi niiden etuuksien ja rahamäärien säilyminen kuluvan vuoden tasossa.  Lapsiperheiden tukemiseksi neljännen ja viidennen sekä sitä useamman lapsen lapsilisään ja lapsilisän yksinhuoltajakorotukseen tehtäisiin luonnoksen mukaan tasokorotus. Lisäksi alle kolmivuotiaasta lapsesta maksettavan lapsilisän määrää korotettaisiin.

Lakiluonnos perustuu pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelmaan, jonka yhtenä tavoitteena on julkisen talouden tasapainottaminen muun muassa tähän lakiluonnoksen kirjatuin keinoin.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK pitää lakiluonnoksen tavoitetta ja sen toteuttamiseksi valittuja keinoja tarkoituksenmukaisina. Julkisen talouden tasapainottaminen edellyttää luonnoksen mukaisten keinojen käyttöä.