EK:n lausunto luonnoksesta ​hallituksen esitykseksi eduskunnalle Nato SOFAn ja Pariisin pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi ja niihin liittyviksi laeiksi

Ulkoministeriö VN/7659/2023

Kiitämme lausuntopyynnöstä ja toteamme seuraavaa:

Esitys on perusteellinen ja laaja. Siinä tuodaan esiin tulkinnanvaraisuudet tietyissä kokonaisuuteen kuuluvissa asioissa sekä todennäköinen tarve tehdä myöhemmin tarkennuksia lainsäädäntöön, kun toiminnasta on saatu riittävästi käytännön kokemuksia. Omiin kokemuksiin perustuvien havaintojen lisäksi on nähdäksemme hyvä tehdä asiassa läheistä yhteistyötä muiden Pohjoismaiden kanssa. Osalla niistä käytännön kokemuksia on jo pidemmältä ajalta ja kansallinen lainsäädäntö on suhteellisen samankaltainen. Olisi varmasti hyvä, jos niiden kesken käytännöt sopimuksiin liittyvissä asioissa olisivat suhteellisen yhtenäisiä.

Mikäli Suomeen tuodaan NATO:n joukkoja, perustetaan sotilasesikuntia tai osaamiskeskuksia, tämä merkitsee liiketoimintamahdollisuuksia paikallisille yrityksille ja on sinällään positiivinen asia. Tätä ei ole kuitenkaan huomioitu esityksen taloudellisten vaikutusten tarkastelussa.

Viittaamme lisäksi Helsingin hovioikeuden lausuntoon esityksestä liittyen erityisesti vahingonkorvausoikeuksiin ja -velvollisuuksiin sekä asianomistajan syyteoikeuteen. Myös edustamamme yritykset voivat olla vahingon kärsineen tai asianomistajan asemassa, mistä syystä pidämme tärkeänä näiden asioiden jatkotarkastelua.

Lausuntopalvelu