EK:n lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi poikkeuksista covid-19-todistuksen esittämisvelvollisuuteen ja covid-19-testiin osallistumiseen

Sosiaali- ja terveysministeriö | 20.8.2021 | VN/20879/2021

Kiitämme lausuntomahdollisuudesta ja toteamme seuraavaa:  

 Lähtömaan ilmaantuvuustaso -kriteeri 

Eduskunnan käsitellessä hallituksen esitystä 105/2021 vp tartuntatautilain väliaikaissäännöksiksi koskien maahantulon terveysturvallisuustoimia sekä talousvaliokunta lausunnossaan (TaVL 23/2021 vp), perustuslakivaliokunta lausunnossaan (PeVL 26/2021 vp) että sittemmin sosiaali- ja terveysvaliokunta mietinnössään (StVM 18/2021 vp) edellyttivät lakiin lisättäväksi ns. riskimaakriteerin. Eduskunta hyväksyi valiokuntien näkemykset lakiesityksen ensimmäisessä käsittelyssä. Esityksen mukaan lähtökohtaisesti kaikki maahantulijat tuli saattaa samaan prosessiin lähtömaan riskitasosta riippumatta. Tätä ei kuitenkaan pidetty oikeasuhtaisena eikä välttämättömänä. Sosiaali- ja terveysvaliokunta kirjasi mietintöönsä: ”Perustuslakivaliokunnan lausunnon johdosta sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että 16 c §:ään lisätään uusi 2 momentti, jossa säädetään siitä, että velvollisuus esittää todistus tai osallistua testiin ei koske henkilöitä, jotka saapuvat Suomeen sellaisesta maasta tai sellaiselta alueelta, jossa covid-19-taudin ilmaantuvuus tai muuntuneen viruksen yleisyys ei aiheuta erityistä epidemian leviämisen riskiä.” 

Nyt lausuttavana olevan luonnoksen maalistaus perustuu edelleen lähtömaille asetettavalle ilmaantuvuustasokriteerille 10 uutta tautitapausta / 100 000 asukasta / 14 vrk. 

Kannatamme ja pidämme hyvänä riskimaakriteerin käyttöä. Pidämme kuitenkin esitettyä kymmenen uuden tautitapauksen rajaa edelleen aivan liian alhaisena ja ehdotamme, että Euroopan unionin neuvoston suositusten mukaisesti se nostettaisiin 50 / 75:een riippuen positiivisten näytteiden osuudesta testatuista ja joka tapauksessa vähintäänkin THL:n lausunnossaan esittämälle tasolle 25.  

Rajan asettaminen näin alas ei täytä riskiperusteisuuden kriteeriä, eikä toteuta eduskunnan tahtoa. Se ei ole rajoituksena myöskään välttämätön eikä suhteellisuusperiaatteen mukainen.  

On hyvä muistaa, että raja oli kesään saakka THL:n nyt esittämä 25.  

EU linjaa täysin vapaan liikkuvuuden maiksi ns. vihreät maat (ilmaantuvuus on alle 50/100 000/14vrk positiivisten testitulosten ollessa alle 4 % tai 75/100 000/14vrk positiivisten testitulosten ollessa alle 1%). Linjauksen mukaan vihreät maat luokitellaan turvallisiksi eikä niiden osalta tulisi olla mitään rajoitteita tai terveysturvallisuustoimenpiteitä. Neuvoston suosituksissa huomioidaan myös mahdollinen epidemiatilanteen nopea heikkeneminen ja virusmuunnokset erillisillä työkaluilla. Komissio muistutti mm. kirjeessään 16.2.2021 jäsenvaltioita siitä, että kaikkien rajoitustoimien tulee olla syrjimättömiä ja suhteellisuusperiaatteen mukaisia. Toimien tulisi olla EU:n tasolla yhteensovitettuja ja komissio onkin kehottanut jäsenvaltioita noudattamaan tarkasti suosituksia. 

Maahantulon terveysturvallisuustoimien kokonaisuudella toisaalta pyritään ehkäisemään uusien virusmuunnosten tuloa maahan tai ainakin kontrolloimaan tilannetta niin, että tartuntaketjut pystytään jäljittämään ja katkaisemaan. Toisaalta kokonaisuudella pyritään suojaamaan Suomessa asuvia ja Suomen terveydenhuoltojärjestelmän kantokykyä.  

Alkuperäisen asetusehdotuksen perustelumuistiossa heinäkuun alussa painotettiin asetuksen voimassaoloajan perusteena sitä, että elokuun 2021 loppuun mennessä THL:n arvion mukaan erityisen korkeassa vakavan koronavirustaudin riskissä olevat sekä 50 vuotta täyttäneet väestöryhmät ovat suurella todennäköisyydellä ennakkolaskelmien perusteella saavuttaneet korkean rokotuskattavuuden (> 70 %) täyden (2 annosta) rokotussarjan suhteen. Täyden rokotussarjan (kaksi annosta) saamiselle annettiin iso merkitys. Nyt voidaan todeta, että näin on tapahtunut, mutta siitä huolimatta STM esittää, ettei vihreän maan statuksen perusteena olevaa ilmaantuvuustasokriteeriä nosteta nykyisestä.  

Suomen terveydenhuoltojärjestelmän kantokyvyn suojaaminen liittyy erityisesti kahteen asiaan: toisaalta sairaalakapasiteetin suojaamiseen, toisaalta siihen, ettei järjestelmän kokonaiskantokyky vaarantuisi kohtuuttomasti covid-19 – epidemian vaatimista toimista (todistusten tarkistukset, testaukset, jäljitys, karanteenit, eristyspäätökset ja neuvonta) huomioiden myös muut terveydenhuollon koronaan liittymättömät tarpeet ja tehtävät.  

Vaikka sairaalahoidon tarve nousi kesän 2021 aikana, kapasiteetti ei ole ollut vaarassa aiempien tautihuippujen tapaan ja tilanne tällä hetkellä on jo selvästi helpottumassa.  

Mitä tulee kokonaiskantokykyyn, voidaan todeta, että lähtömaariskikriteerin asettaminen esityksen mukaiselle, hyvin alhaiselle tasolle ei tule merkittävästi vähentämään muita maahantulijoiden terveysturvallisuuteen liittyviä toimia ja niiden vaatimaa henkilöresurssia. Sen vuoksi esitetty maahantulon terveysturvallisuusjärjestelmä olisi edelleen riski erityisesti tärkeimpien rajakuntien, esim. Vantaan ja Helsingin terveydenhuollon kantokyvylle, mikäli matkustajamäärät merkittävästi nousisivat nykyisestä. Tätä kantokykyä suojattaisiin nähdäksemme parhaiten nostamalla riskimaakriteerejä selvästi ylemmäs.  

THL on lausunnossaan arvioinut ja esittänyt, että asetuksen perusteena olevaa ilmaantuvuuslukua voisi muuttaa ilman merkittävää terveysturvallisuuden vaarantumista luvuksi 25/100 000/14 vrk. On hämmentävää, että STM näkee asian toisin, vaikka se on koronakriisissä toistuvasti viitannut päätöstensä perusteena terveydenhuollon asiantuntijoiden, erityisesti THL:n näkemyksiin. Miksi tässä asiassa tuota näkemystä ei huomioida? 

Voimassaoloaika 

Esitetään, että asetus olisi voimassa 15.10.2021 saakka.  

Ehdotettu voimassaoloaika yhdessä esitetyn, hyvin tiukan lähtömaan riskitasokriteerin säilyttämisen kanssa johtavat siihen, että matkustus ei tule elpymään koronakriisistä niin hyvin kuin olisi mahdollista. Tästä kärsivät ne Suomen elinkeinoalat, jotka ovat kärsineet koronakriisin aikana muutenkin eniten eli liikennöinti, majoituspalvelut, ravintola-ala ja tapahtuma-ala, jossain määrin luonnollisesti myös kaupan ala ja muut palvelut. Olisi erittäin tärkeää, että maahantulon terveysturvallisuuden järjestelyt kokonaisuutena vastaisivat mahdollisimman pitkälle muiden Euroopan maiden järjestelyjä, eikä Suomi jäisi jälleen tiukimpana rajoitusten asettajana Euroopan peränpitäjäksi ja jälkeen muiden maiden vauhdista. 

Pidämme tärkeänä, että tilanteen tarkastelua joka tapauksessa jatketaan ja että myös ilmaantuvuustasokriteerin tasoa tarkastellaan säännöllisesti koko asetuksen voimassaoloajan sekä muutoksia tehdään heti kun mahdollista.