EK:n lausunto työryhmän mietinnöstä asevelvollisuuslain ja naisten vapaaehtoista asepalvelusta koskevan sääntelyn uudistamiseksi

Puolustusministeriö | 24.3.2021 | VN/8308/2021

Lausunto koskien esitystä asevelvollisuuslain muuttamisesta 

 Kiitämme lausuntomahdollisuudesta.  

 Kannatamme esitystä. Nähdäksemme kaikki esitetyt muutokset ovat perusteltuja säännösten lakiteknisen ajantasaistamisen ja kohteena olevien päätöksentekoprosessien tehostamisen ja sujuvoittamisen näkökulmasta, mistä hyötyvät sekä puolustusvoimat että asevelvolliset, välillisesti myös asevelvollisten työnantajat.  

 Pidämme myös tarpeellisena esitettyjä, pandemiasta ja muista erityisen painavista syistä johtuvia muutoksia.  

 Lausunto koskien esitystä laiksi naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta 

 Kannatamme esitystä. Katsomme, että esitetyt muutokset ovat perusteltuja lakiteknisen ajantasaistamisen ja käytännön tarpeiden kannalta.  

 Lausunto koskien luonnosta valtioneuvoston asetukseksi naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta 

 Meillä ei ole lausuttavaa luonnoksesta.  

 Lausunto koskien luonnosta puolustusministeriön asetukseksi varusrahasta 

 Meillä ei ole lausuttavaa luonnoksesta.  

 Muut mahdolliset kommentit 

 Meillä ei ole muuta lausuttavaa. Emme ota tässä vaiheessa kantaa mietinnön sivuilla 8-9 todettuihin jatkoselvityksiä edellyttäviin ja muihin työryhmässä käsiteltyihin asioihin.