EU:n ja Kanadan välinen vapaakauppasopimus, CETA

01.09.2016

EU:n ja Kanadan välinen CETA-sopimus on hyvä esimerkki siitä lisäarvosta, jota EU tarjoaa suomalaisyrityksille. Kokonaisuutena sopimusta voidaan pitää onnistuneena ja sen kunnianhimon tasoa tähän asti neuvotelluista vapaakauppasopimuksista parhaana. CETA tarjoaa suomalaisyrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia, purkaa kaupankäynnin esteitä ja vähentää yritysten kustannuksia.

Tullien purkaminen, julkisten hankintojen ja palvelukaupan vapauttaminen lisää yritysten markkinoillepääsyä Kanadaan. Lisäksi sopimus vie eteenpäin EU:n ja Kanadan välisen kaupan sääntöjä (mm. teollis- ja tekijänoikeudet). Sääntely-yhteistyön tiivistämisen toivotaan ehkäisevän uusien kaupanesteiden syntymistä.

Pitkään jatkuneiden EU:n sisäisten prosessien jälkeen EK toivoo, että sopimus allekirjoitetaan ja toimeenpannaan mahdollisimman pikaisesti. Komission päätös esittää CETA-sopimus sekasopimuksena on valitettava ottaen huomioon komission oikeudellisen arvion, jonka mukaan sopimus kuuluisi EU:n toimivaltaan. Tässä tilanteessa on varmistettava, että CETA asetetaan väliaikaisesti voimaan ilman uusia viivytyksiä.

Hyväksymisprosessiin liittyen huolena on, että yksittäinen kansallinen tai alueellinen parlamentti hylkää sopimuksen johtaen tilanteeseen, jossa sopimuksen ratifiointi keskeytyy. Jäsenmaiden on vaikutettava sopimuksen sisältöön neuvotteluiden aikana, jotta EU voi olla myös jatkossa uskottava kansainvälinen toimija.

On tärkeää, että EU tulee panostamaan voimassaolevien vapaakauppasopimusten tehokkaaseen toimeenpanoon. Tämä tarkoittaa yhdessä sovittujen sääntöjen soveltamisen monitorointia, mutta myös sopimuksen tuomien mahdollisuuksien avaamista yrityksille. Erityisesti pienemmät yritykset tulevat tarvitsemaan yksityiskohtaisempia ohjeita sopimuksen hyödyntämisestä. Tässä tarvitaan erityisesti ulkoministeriön ja Tullin apua.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Osaaminen ja kasvu

Riikka Heikinheimo
Johtaja