EU:n komission ja ulkosuhdehallinnon tiedonanto ja ehdotus asetukseksi konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien tinan, tantaalin ja volframin, niiden malmien ja kullan toimitusketjuun sovellettavan, vastuullisten tuojien omaehtoiseen vakuutukseen perustuvan unionin due diligence -järjestelmän perustamisesta (EK-2014-80)

05.05.2014

Ulkoasiainministeriö on pyytänyt Elinkeinoelämän keskusliitto EK:lta lausuntoa otsikossa mainitusta asiasta. EK kiittää pyynnöstä ja esittää seuraavaa:

Elinkeinoelämä pitää asetusluonnoksessa esitettyä vapaaehtoisuuteen perustuvaa mallia parhaana. Suomalaiset yritykset eivät tiettävästi tuo maahan mainittuja metalleja muodossa, jotka on lueteltu asetusehdotuksen liitteessä 1. On kuitenkin syytä tarkastella järjestelmää myös siinä valossa, että mekanismia laajennettaisiin koskemaan myös muita metalleja. Lisäksi järjestelmää tarkasteltaessa on huomioitava yrityksiin kohdistuva lisääntynyt raportointitaakka, jos samankaltaisia järjestelmiä luodaan koskemaan myös muita teollisuudenaloja.

EK pyytää huomioimaan, että yritysten näkökulmasta tulee välttää tilanne, jossa eri markkinoilla vaaditaan erilaisia todistuksia ja todisteita vastuullisuudesta. EU:n tulee jatkaa neuvotteluja USA:n kanssa tavoitteena, että EU:n alueella sovellettavan menettelyn noudattaminen kelpaa todisteeksi myös USA:ssa. Tärkeintä on varmistaa, että EU:n ja USA:n vaatimukset eivät ole keskenään ristiriidassa, vaikka täydellinen yhdenmukaisuus ei olekaan mahdollista soveltamisalan poikkeavuuden takia.

Lisäksi tulee huomioida käytäntöjen harmonisointi myös EU:n sisällä, jäsenvaltioiden ei tule voida tehdä omia tulkintoja asetuksesta. Asetuksen tulisi lisäksi antaa monikansallisille yrityksille mahdollisuus raportointiin ja velvoitteiden täyttämiseen yhdessä maassa. Useissa yrityksissä prosessin eri vaiheita tehdään eri maissa, eikä ole kannatettavaa, että saman raaka-aineen jokainen vaihe tulisi raportoida erikseen.

EK kannattaa ehdotusta, että sulattamot ja jalostamot asetetaan kontrollin avainpisteiksi ehdotuksen mukaisesti. Näin helpotetaan todistamisvelvoitteen täyttämistä sekä valmiiden komponenttien että tuotteiden osalta.

EK esittää myös, että EU:n laatiessa asetusehdotuksen mukaisesti listan vastuullisesti toimivista sulatoista ja jalostamoista, hyödynnetään jo olemassa olevaa tietoa, joka on saatavissa kolmansien osapuolten jo toimeenpanemista riippumattomista tarkastuksista. Yritykset ovat osallistuneet näiden mekanismien rakentamiseen jo ennen ko. EU-hanketta.

EK toivoo selvennystä ’konflikti’ ja ’korkean riskin alueen’ määritelmään. Tämä on tärkeää tasapuolisuuden varmistamiseksi, jotta kaikilla osapuolilla on yhtenevä ymmärrys alueista, joista selvitys on tehtävä.

Myös auditoinnin suoritustapaa ja mahdollisia kustannuksia sekä jäsenmaissa viranomaistahon määrittelyä sekä valvonnan toimeenpanoa tulisi selventää. Vaatimusten on oltava sellaisia, että jäsenmailla on realistiset mahdollisuudet niitä valvoa.

Lopuksi on huomioitava, että ainakin yhtä asetuksen liitteessä 1 esitetyistä tuotteista (tinalanka) käytetään lopputuotteen kaltaisesti, myös pk-yrityksissä. Pk-yrityksille asetuksessa ehdotetut toimenpiteet muodostavat huomattavan rasitteen, mistä johtuen EK esittää pk-yrityksille pidempää siirtymäaikaa ja riittävää ohjeistusta.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Kilpailukyky ja kasvu

Leena Mörttinen
Johtaja