Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamiseksi – Kieltenopetuksen yhteistyön edistäminen

05.04.2016

Elinkeinoelämän keskusliitto EK kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi kieltenopetuksen yhteistyön lisäämiseksi yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa.

Eduskunnalle ehdotetaan hallitusohjelman mukaisesti korkeakoulujen yhteistyön lisäämistä kielten opetuksessa. Nykyisen lainsäädännön kannalta korkeakoulujen välinen opetusyhteistyö muodostuu kuitenkin ongelmaksi. Korkeakoulu ei voisi jättää järjestämättä omaa opetusta siten, että opiskelija ei voisi suorittaa koko tutkintoa siinä yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa, mihin hänet on valittu. Hallitusohjelmakirjauksen mukainen toiminnan kustannustehokkuuden muu kuin vähäinen parantaminen edellyttää korkeakoululakien korjaamista.

Yliopisto- ja ammattikorkeakoululakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että korkeakoulut voisivat järjestää muun kuin kielitieteellisen kielten ja viestinnän opetuksensa yhdessä tai hankkia opetuksen osittain tai kokonaan toiselta yliopistolta tai ammattikorkeakoululta. Korkeakoulun ei tarvitsisi tällöin tarjota opetusta itse. Kielten opetuksen ulkoistamista ei ehdoteta, ja korkeakoulujen on käytettävä lähtökohtaisesti omaa henkilöstöä.

EK kannattaa lainsäädännön muuttamista. On kuitenkin huolehdittava esityksen perustelujen mukaisesti, että kieltenopetus vastaa muuttuvissakin käytännöissä eri alojen osaamistarpeisiin. Esimerkiksi kaupallisiin tai teknillisiin opintoihin integroitua kieltenopetusta on oltava mahdollista saada, jos työelämässä tarvittava osaaminen siten parhaiten turvataan.

EK toivoo laajempaakin lainsäädännön tarkastelua siten, että esimerkiksi koulutusvastuita koskeva sääntely ei rajoita korkeakoulujen yhteistyön lisäämistä, päällekkäisyyksien purkamista ja työnjaon kirkastamista. On käynnistettävä pitkän tähtäimen pohdinta myös siitä, miten opetusta olisi mahdollista järjestää myös yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksina.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Osaaminen ja kasvu

Riikka Heikinheimo
Johtaja