Hallituksen esitys Kyberturvallisuuskeskuksen nimeämisestä kansalliseksi koordinointikeskukseksi

Liikenne- ja viestintäministeriö | 9.6.2021 | VN/13297/2021

Kiitämme lausuntopyynnöstä.

Kannatamme esityksen tavoitteita. On erittäin tärkeää, että kyberturvallisuuden kansallisen koordinointikeskuksen avulla ja erityisesti sen toimintaan liittyvällä kansallisen yhteisön ja kansainvälisen osaamisyhteisön yhteistyöllä osaltaan huolehditaan Suomen pysymisestä vähintään muun Euroopan vauhdissa kyberturvallisuuden kehittämisessä sekä siihen liittyvien mahdollisuuksien hyödyntämisessä ja riskien huomioimisessa.

Taustalla olevan EU-asetuksen keskiössä on yhteistyön kehittäminen elinkeinoelämän, kyberturvallisuusalan tutkimusyhteisöjen ja hallitusten välillä. Siksi elinkeinoelämän tarpeiden ja
näkemysten huomioiminen ja tähän liittyvän kansallisen yhteisön ja verkostomaisen toimintamallin rakentaminen ovat aivan keskeisiä asioita, jotta Kyberturvallisuuskeskus kansallisena
koordinointikeskuksena selviytyy sille asetettavista uusista tehtävistä.

Elinkeinoelämä ja muut olennaiset tahot, kuten erityisesti suomalainen kyberturvallisuusala, Business Finland ja VTT on osallistettava jo tehtävien ja toteutusmallien tarkempaan suunnitteluun ja myöhemmin täytäntöönpanoon sekä myöhemmin koordinaatiokeskuksen pysyvään toimintaan. Elinkeinoelämän, Business Finlandin ja VTT:n mukanaololla ja keskuksen organisointitavalla turvatuilla näiden tahojen näkyvillä vaikutusmahdollisuuksilla on myös huolehdittava siitä, että Digitaalinen Eurooppa – ja Horisontti Eurooppa -ohjelmiin liittyvissä rahoitus- ja muissa päätöksissä huomioidaan se, että pääosa kyberturvallisuuden kehityksestä ja uusista innovaatioista tapahtuu yksityisen sektorin yrityksissä ja tutkimustoiminnassa, ei julkisella sektorilla. Koordinointikeskus on resursoitava riittävästi ja sen kansallisen rahoituksen on oltava riittävällä, pitkäjänteisesti rakennetulla pohjalla.

Yhteydenpito Romaniassa sijaitsevan osaamiskeskuksen ja eurooppalaisen verkoston kanssa on nähdäksemme keskeistä. Tämä vastuu ei mielestämme kuitenkaan näy esityksen kirjauksissa viiden kansalliseen koordinointikeskukseen sijoitettavan tehtävän vastuista. Esitämme harkittavaksi, tulisiko jossakin näistä tehtävistä olla nimenomaisesti vastuulla huolehtia jatkuvasta, laadukkaasta yhteydenpidosta osaamiskeskukseen ja eurooppalaiseen verkostoon sen lisäksi, että sitä mitä ilmeisimmin tulisivat tekemään kaikissa tehtävissä toimivat omilla vastuualueillaan.

Lausuntopalvelu