Lausunto ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö | 29.6.2021 | VN/18706/2020

Elinkeinoelämän keskusliitto EK kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä mahdollisuudesta lausua näkemyksemme luonnoksesta opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista.

Asetusluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi opiskelijavuoteen kuuluvien päivien määritelmää, tutkintojen, valmentavan koulutuksen ja muun ammatillisen koulutuksen kustannusryhmien kertoimia, tutkintojen sijoittelua kustannusryhmiin ja majoituksen korotuskertoimia. Lisäksi ehdotetaan korotettavaksi ammatti- ja erikoisammattitutkintojen tutkintotyyppikerrointa, yrittäjän oppisopimuskoulutuksen työelämäpalautteen keräämistä koskevaa sääntelyä sekä tehtäväksi eräitä muita teknisluonteisia muutoksia.

EK kantaa huolta ammatillisen koulutuksen tuottamasta osaamisesta ja opiskelijoiden työelämävalmiuksista. EK pitää valitettavana ammatillisen koulutuksen rahoitusmallin muuttamista
kesken rahoitusmallin siirtymäajan. Viime ajat ovat olleet poikkeuksellisen haastavia myös ammatilliselle koulutukselle, ja siksi rahoitusmallin siirtymäaikaa olisi tullut pidentää vuodella. Sen sijaan rahoitusmallin muuttaminen kesken siirtymäajan on kohtuutonta niille koulutuksen järjestäjille, jotka ovat uudistaneet toimintaansa uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön mukaisesti ja kehittäneet prosessejaan vastatakseen sekä erilaisten opiskelijoiden että työelämän muuttuviin osaamistarpeisiin.

Huomiot ehdotetusta opiskelijavuoden määritelmästä

Tavoitteet koulutuksen järjestäjien välisestä yhdenvertaisuudesta ja lomien epätarkoituksenmukaisen sijoittelun ja pilkkomisen välttämisestä ovat kannatettavia, mutta toteutustavan ja toteutusaikataulun valinnassa on kuultava koulutuksen järjestäjiä. Jäsenjärjestömme Sivistystyönantajat on omassa lausunnossaan yksilöinyt opiskelijavuoden
määritelmään ehdotettujen muutosten aiheuttamia haasteita koulutuksen järjestäjille.

Huomiot tutkintojen, valmentavan koulutuksen ja muun ammatillisen koulutuksen kustannuskertoimista

EK pitää lähtökohtaisesti tarkoituksenmukaisena ja perusteltuna, että kustannuskertoimia tarkistetaan säännöllisesti tuoreimpien kustannustietojen perusteella. Sopiva väliaika kustannustietojen tarkasteluun voisi olla esimerkiksi kaksi vuotta. Kustannustietojen toimittamisesta ei kuitenkaan pidä aiheutua ylimääräistä hallinnollista taakkaa koulutuksen järjestäjille.

Vaikka kustannuskertoimet ja niiden tarkastaminen on lähtökohtaisesti tarkoituksenmukaista, EK korostaa, että eri toimialoilla on merkittäviä huolia erityisosaajien saatavuuteen liittyen.

Huomiot tutkintotyyppikertoimista

EK kannattaa ehdotusta tutkintotyyppikertoimien muutoksesta. EK pitää tärkeänä, että jatkuva oppiminen huomioidaan kaikessa koulutukseen liittyvän sääntelyn uudistamisessa. Ammatillisen koulutuksen rahoitusasetuksen osalta jatkuvan oppimisen kannalta merkityksellistä on erityisesti ammatti- ja erikoisammattitutkintojen tutkintotyyppikertoimeen ehdotetut muutokset. Jatkuvan oppimisen hengessä ammatillisen koulutuksen rahoituksen olisi syytä ohjata koulutuksen järjestäjiä järjestämään ammatti- ja erikoisammattitutkintoon johtavaa koulutusta, ja ehdotettu tutkintotyyppikertoimen muutos kannustaisi tähän.

Valitettavasti valtaosa ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista ollaan siirtämässä alempaan kustannuskoriin. Tämä mitä luultavimmin kumoaa tutkintotyyppikertoimien korottamisen
positiivisen vaikutuksen.

Huomiot yrittäjän oppisopimuskoulutuksen työelämäpalautteen keräämisestä ja laskennasta

EK kannattaa esitettyjä muutoksia.

Lausuntopalvelu