Lausunto arviomuistiosta koskien Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön aiheuttamia muutostarpeita sähköisen viestinnän välitystietojen säilyttämisvelvollisuudelle ja viranomaiskäytölle

Liikenne- ja viestintäministeriö | 24.3.2021 | VN/7266/2021

Kiitämme lausuntomahdollisuudesta ja toteamme lausuntonamme seuraavaa:  

1. Oletteko samaa mieltä siitä johtopäätöksestä, että kansallisessa lainsäädännössä ei ole välittömiä muutostarpeita?

Kyllä 

2. Oletteko samaa mieltä niistä sääntelyn kehityskohteista, jotka arviomuistiossa on mainittu?

Kyllä 

3. Muut kommenttinne arviomuistiosta:

Arviomuistio on nähdäksemme perusteellinen ja hyvin laadittu. Meillä ei ole siitä lausuttavaa.  

4. Tulisiko sähköisen viestinnän välitystietojen säilytysvelvollisuudesta antaa uusi EU-tason lainsäädäntöehdotus? 

En osaa sanoa / ei kantaa 

Vapaamuotoiset kommenttinne: 

Emme ole eri mieltä arviomuistiossa esitetyn kanssa. Toteamme kuitenkin, että tässä vaiheessa on vielä vaikeaa ottaa kattavasti asiaan kantaa. EU:ssa on käsittelyssä asetus- ja direktiiviehdotus koskien lainvalvontaviranomaisen rajat ylittävää pääsyä sähköiseen todistusaineistoon (ns. E-evidence) sekä sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus eli ns. ePrivacy-asetus, joilla näemme voivan olla merkitystä kokonaisuuden kannalta. Olemme lausuneet E-evidence -asiasta erikseen mm. Suomen U-kirjeluonnoksen käsittelyn yhteydessä helmikuussa 2021 (asia U 33 / 2018 vp – UJ 53 / 2020 vp jatkokirjelmä). 

Lausuntopalvelu