Lausunto arviomuistiosta ”Työtehtävissä olevaan henkilöön kohdistuvan laittoman uhkauksen syyteoikeudesta” (EK-2014-59)

30.06.2014

Oikeusministeriö on pyytänyt lausuntoa virkatyönä valmistellusta ym. arviomuistiosta. Elinkeinoelämän keskusliitto EK esittää lausuntonaan seuraavaa.

Oikeusministeriö on muistiossaan selvitellyt mahdollisuutta saattaa laiton uhkaus virallisen syytteen alaiseksi rikokseksi ja on loppupäätelmissään todennut, että olisi perusteltua seurata sekä lievän pahoinpitelyn syyteoikeuden laajennusta että vainoamisen kriminalisointia koskevia uudistuksia ennen kuin laittoman uhkauksen syyteoikeutta koskevia muutoksia harkitaan. Tämä mm. siksi, että ko. uudistukset on toteutettu ilman, että poliisin, syyttäjien taikka tuomioistuinten resursseja olisi lisätty.

EK pitää erittäin tärkeänä, että työtään tekevien ihmisten turvallisuus varmistetaan ja että heihin kohdistuviin laittomiin uhkauksiin suhtaudutaan yhteiskunnassa vakavasti. Työväkivalta ja työtään tekevän henkilön väkivallalla uhkaaminen ovat rikoksia, joiden torjuntaan tulee panostaa viran-omaisten taholta vastaavasti kuin väkivaltarikollisuuden torjuntaan muuallakin yhteiskunnassa.

Oikeusministeriö on myös todennut, että käynnissä on useita toimia, joilla pyritään ehkäisemään väkivallan uhkaa työpaikoilla ja joiden tuloksia olisi syytä arvioida ennen laittoman uhkauksen syy-teoikeuden muuttamista.

EK ymmärtää oikeusministeriön näkemystä siitä, että ennen kuin laiton uhkaus säädetään virallisen syytteen alaiseksi rikokseksi, voisi olla järkevä arvioida ym. uudistuksia ja toimenpiteitä. EK katsoo kuitenkin, että virallisen syytteen alaisuus saattaisi tuoda asiaa enemmän julkisen paheksunnan piiriin ja sitä myöten ko. rikoksia voitaisiin tehokkaammin myös rangaistusten pelossa estää. Tämän vuoksi EK pitää tarkoituksenmukaisena, että asiaan ja viranomaisten resursseihin palataan viivytyksettä, kun ensimmäisiä kokemuksia ym. uudistuksista ja muista toimenpiteistä on saatu.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Työmarkkinat

Lasse Laatunen
Johtaja