Lausunto biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä

26.08.2020

Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntö 24.7.2020 (VN/16413/2020)

 

EK kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta.

Ehdotetulla jakeluvelvoitelain muutoksella jakeluvelvoitteen ylittämistä koskevaa sääntelyä lievennettäisiin vuoden 2020 osalta. Muutoksen tavoitteena on varmistaa, että Suomi pääsee sille asetettuihin sitoviin liikennesektoria koskeviin uusiutuvan energian tavoitteisiin. Lisäksi pyritään varmistamaan, että koronaviruksesta aiheutunut liikennemäärän väheneminen ei pääse kohtuuttomasti kasvattamaan polttoaineita jakelevien yhtiöiden kustannuksia.

COVID19-pandemia on aiheuttanut historiallisesti poikkeuksellisen, yhteiskuntaa sekä yritysten toimintaympäristöä täydellisesti mullistaneen tilanteen. Tämän vuoksi kannatamme esityksen mukaisesti toteutettavaa väliaikaista ylitäytön korotusta 10 -> 30 prosenttiin, joka toisi merkittävän jouston jakeluvelvoitelain toimeenpanoon itse tavoitetta vaarantamatta. Muutos auttaa osaltaan alan toimijoita mukauttamaan toimintaansa poikkeuksellisessa pandemiatilanteessa.

 

lausuntopalvelu.fi